• Danh từ giống đực

  Hành vi, hành động
  Acte de courage
  hành vi dũng cảm
  Nos actes les plus sincères sont aussi les moins calculés Gide
  những hành động chân thành nhất cũng là những hành động ít tính toán nhất
  Acte de violence
  hành vi bạo lực
  Acte de vandalisme
  hành vi hoại mỹ
  Actes volontaires involontaires
  hành vi cố ý/vô ý
  Acte législatif
  hành vi pháp lý
  Acte de commerce
  hành vi thương mại
  Acte civil
  hành vi dân sự
  Acte administratif
  hành vi hành chính
  faire acte de
  tỏ (ra)
  Faire acte de bonne volonté
  �� tỏ thiện chí
  Faire acte de présence
  �� đến cho có mặt

  Danh từ giống đực

  Giấy (công nhận một việc gì), văn tự
  Acte de vente
  giấy bán, văn tự bán
  Acte de donation
  giấy tặng dữ, văn tự tặng dữ
  Acte d'accusation
  (luật học, pháp lý) bản cáo trạng
  Chứng thư
  Les actes de l'état civil
  chứng thư hộ tịch
  Acte de naissance
  giấy khai sinh
  Acte de mariage
  giấy chứng nhận kết hôn, giấy hôn thú
  Acte de décès
  giấy khai tử
  Acte sous seing privé
  tư chứng thư
  Acte authentique
  công chứng thư
  Validité nullité d'un acte
  hiệu lực/sự vô hiệu của một chứng thư
  Collationner dresser enregistrer ratifier signer un acte
  đối chiếu/lập/đăng ký/phê chuẩn/ký một chứng thư
  Demander acte
  đòi giấy chứng thực
  Donner acte
  công nhận có thực
  Dont acte
  chuẩn chi, y chiếu (ghi ở cuối một chứng thư ngoại giao)
  (ngoại giao) đính ước
  ( số nhiều) tập biên bản
  Les actes de la Société de Leipzig
  tập biên bản của Hội Lai-xích
  Actes des saints
  Thánh truyện
  Actes des apôtres
  Sứ đồ liệt truyện
  Actes des martyrs
  Truyện về những người hy sinh vì đạo
  (sân khấu) hồi
  Une pièce en cinq actes
  một vở kịch năm hồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X