• Ngoại động từ

  Đặt lại, để lại
  Reposer un livre sur la table
  đặt lại quyển sách lên bàn
  Đặt lên, dựa lên
  Reposer sa tête sur un oreiller
  đặt đầu lên một cái gối
  Làm cho yên tĩnh, làm cho thư thái
  Cela repose l'esprit
  điều đó làm thư thái tinh thần
  n'avoir pas reposer sa tête
  không có chỗ trú chân
  reposer ses yeux sur un objet
  ngắm nghía vật gì thích mắt

  Nội động từ

  Nghỉ đêm, ngủ
  Passer la nuit sans reposer
  suốt đêm không ngủ
  Để, đặt
  Une grande serviette repose sur ses genoux
  một chiếc khăn lớn đặt trên đầu gối nó
  Xây trên, dựa trên
  La maison repose sur une fondation solide
  nhà xây trên một nền móng vững chắc
  ce raisonnement ne repose sur rien de certain
  lý luận ấy không dựa trên căn cứ gì vững chắc cả
  Lắng xuống
  Laisser reposer le vin
  để rượu lắng xuống
  Yên nghỉ
  Ici repose
  ở đây... yên nghỉ (câu ghi ở bia mộ)
  Nghỉ, bỏ hóa (đất)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X