• Ngoại động từ

  Để
  Laisser tomber un vase
  để rơi cái bình
  Je les ai laissées sortir
  tôi để cho chúng nó ra
  Laisser son manteau à la maison
  để áo choàng ở nhà
  Laisser sa fortune aux pauvres
  để gia tài cho người nghèo
  Laissons cela pour demain
  để việc đó đến mai
  Laisser sa valise à la consigne
  để va li ở phòng giữ hành lý
  Laisser [[lépée]] au fourreau
  để gươm trong bao
  Le laisser parler
  để anh ấy nói
  Để lại
  Laisser de grands biens
  để lại nhiều của cải
  Laisser une bonne réputation
  để lại tiếng tăm
  Laisser du tissu à moitié prix
  để lại (như) ng lại vải với nửa giá
  Để mất
  Il y a laissé sa santé
  ông ta để mất sức khoẻ vào việc đó
  Laisser la vie
  chết
  Giao
  Je vous laisse les clefs
  tôi giao chùm chìa khoá cho anh
  Laisser une lettre à la concierge
  giao thơ cho chị gác cổng
  Bỏ (rời), bỏ, bỏ (quên)
  Laisser tout travail
  bỏ mọi việc làm
  [[cest]] à prendre ou à laisser prendre
  prendre
  il y a à prendre et à laisser
  có cái tốt, có cái xấu
  laisser à désirer désirer
  désirer
  laisser à entendre
  để cho tự hiểu (không cần giải thích)
  laisser à penser
  để cho tự suy nghĩ, khiến cho phải suy nghĩ
  laisser en repos laisser en paix
  để yên không quấy rầy
  laisser faire
  để cho muốn làm gì thì làm
  laisser
  để yên đấy, đừng đụng chạm đến
  laisser tomber [[quelquun]]
  bỏ rơi ai
  laisser tout aller
  không chăm sóc đến công việc của mình
  laisser tout aller sous soi
  đi tháo dạ
  laisser voir voir
  voir
  ne pas laisser de
  không phải vì thế mà, vẫn là
  Cette chose bien que contestée ne laisse pas [[dêtre]] vraie
  �� cái ấy tuy bị nghi ngờ vẫn là có thực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X