• Tính từ

  Trống, rỗng, không
  Poche vide
  túi rỗng
  Salle vide
  phòng không
  Nhàn rỗi, không làm gì
  Avoir des moments vides dans la journée
  có những lúc nhàn rỗi trong ngày
  (nghĩa bóng) trống rỗng, rỗng tếch
  Existence vide
  cuộc sống trống rỗng
  Tête vide
  đầu óc rỗng tuếch
  Thiếu, không (có), vô
  Rue vide de voitures
  đường phố không xe qua lại
  Mot vide de sens
  từ vô nghĩa
  avoir des chambres vides dans la tête
  hơi điên
  avoir le cerveau vide
  đầu óc trống rỗng
  avoir l'estomac vide
  đói bụng
  rentrer les mains vides
  về tay không
  Phản nghĩa Plein. Rempli, surpeuplé, occupé

  Danh từ giống đực

  Chân không
  Faire le vide
  tạo ra chân không
  Chỗ trống, chỗ khuyết
  Combler les vides
  lấp các chỗ trống
  Les vides dans les cadres
  những chỗ khuyết trong biên chế
  Lúc nhàn rỗi
  Ne pas laisser des vides dans la journée
  không để có những lúc nhàn rỗi trong ngày
  (nghĩa bóng) sự trống trải, sự trống rỗng
  Le vide de l'âme
  sự trống trải trong tâm hồn
  Le vide de l'existence
  sự trống rỗng của cuộc sống

  Phản nghĩa Plénitude

  À vide không, khống
  Voiture qui part à vide
  �� xe đi không
  Moteur qui tourne à vide
  �� động cơ chạy không
  faire le vide autour de quelqu'un
  để ai một mình, để cho ai cô độc
  parler dans le vide
  nói không ai nghe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X