• Thông dụng

  Electromagnetism.

  Vật lý

  mechatrnics

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  electromagnetics

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  electromagnetism
  electronics
  Hiệp hội Điện tử học Hàng hải quốc gia
  National Marine Electronics Association (NMEA)
  hội đồng vấn về điện tử học viễn thông
  Advisory Committee on Electronics and Telecommunications (ACET)
  kỹ thuật điện tử học
  electronics engineering
  điện tử học bán dẫn
  semiconductor electronics
  điện tử học chất rắn
  solid-state electronics
  điện tử học công nghiệp
  industrial electronics
  điện tử học công suất
  power electronics
  điện tử học công suất (lớn)
  power electronics
  điện tử học dân dụng
  consumer electronics
  điện tử học dân dụng
  Consumer Electronics (CE)
  điện tử học lượng tử
  quantum electronics
  điện tử học lượng tử khoa học laze
  Quantum Electronics and Laser Science (QELS)
  điện tử học phân tử
  ME (molecularelectronics)
  điện tử học phân tử
  molecular electronics
  điện tử học phân tử
  moletronics (molecularelectronics)
  điện tử học thiết bị tích hợp
  IDE (integrateddevice electronics)
  điện tử học vật
  physical electronics
  điện tử học tuyến
  radio electronics
  điện tử học y khoa
  medical electronics
  điện tử học điều khiển dự phòng
  Backup Control Electronics (BCE)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X