• Thông dụng

  Động từ.

  To strike blows (bằng dao, búa, cuốc...), to cleave, to split
  bổ từng nhát cuốc chắc nịch
  to strike strong blows with a hoe
  bổ củi
  to split firewood
  đau đầu như búa bổ
  one's head is splitting, to have a splitting headache
  To cut into segments (quả cây)
  bổ quả dưa
  to cut a water-melon into segments
  To rush headlong, to plunge headlong
  máy bay nhào lên bổ xuống
  the plane zoomed up and plunged down headlong
  bất thình lình nhảy bổ vào địch thủ
  to rush headlong all of a sudden into one's opponent
  To apportion
  bổ thuế
  to apportion taxes
  bổ theo đầu người
  to apportion (tax, contribution...) equally to each head of population
  To appoint
  thi đỗ được bổ làm giáo học
  to be appointed teacher after graduation

  Tính từ.

  Nutritious, having high food value, nourishing, tonic
  thức ăn đủ chất bổ
  a sufficiently nourishing food
  rượu bổ
  a tonic wine
  thang thuốc bổ
  a prescription of tonic medicaments

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X