• Thông dụng

  Danh từ

  Sensation, impression
  cảm giác lạnh chân
  to have a sensation of cold in one's feet
  mới chín giờ tối tôi cảm giác như đêm đã khuya
  it was only nine but I got the impression that it was late in the night

  Động từ

  To have a sensation of
  ăn xong cảm giác đắng miệng
  after eating, he had a sensation of bitterness in the mouth

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  aftersensation
  objective sensation
  psychroalgia
  sensation
  cảm giác chậm trễ
  delayed sensation
  cảm giác da
  dermal sensation
  cảm giác lạc vị
  referred sensation
  cảm giác nhận thức
  guostic sensation
  cảm giác thân
  general sensation
  cảm giác tỏa
  radiatiry sensation
  nội cảm giác
  internal sensation
  subjective sensation

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  impression
  sensing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X