• Thông dụng

  Article.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  article
  categories
  category
  element
  item
  hạng mục (bảo dưỡng)
  item (maintenanceitem)
  hạng mục công trình
  work item
  hạng mục không lỗi
  conforming item
  hạng mục không phù hợp
  nonconforming item
  hạng mục phù hợp
  conforming item
  hạng mục thay thế
  substitute item
  hạng mục thay được
  replaceable item
  các hạng mục
  item code

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  item
  hạng mục (phát triển) ưu tiên
  priority item
  hạng mục bổ sung
  supplementary item
  hạng mục cấp vốn phi ngân hàng
  non-bank financing item
  hạng mục hàng tồn trữ
  inventory item
  hạng mục không thể thanh toán
  non-acceptable item
  hạng mục ngân sách
  budget item
  hạng mục nhập khẩu chủ yếu
  critical imported item
  hạng mục phi doanh nghiệp
  non-operating item
  hạng mục ưu đãi về thuế
  tax preference item
  hạng mục vốn
  capital item

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X