• Thông dụng

  Danh từ

  Glue
  thua keo này bày keo khác
  better luck next time

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  spar
  truss
  candy

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  adhesive
  colloidal
  gel
  gelatin
  glue
  glued
  lime
  pasting
  resin
  size
  draft
  drag
  drag (vs)
  dragging
  draught
  draw
  draw out
  haul
  heave
  pull
  shears
  stretch
  tear

  Giải thích VN: Kéo bộ phận hay các miếng bằng 1 [[lực. ]]

  Giải thích EN: To pull apart or to pieces by force..

  tensile
  tension
  tow

  Giải thích VN: 1. Để kéo bàng thừng, xích, thanh kim loại,hoặc thiết bị khác./// 2. Một hoạt động hay [[dụ. ]]

  Giải thích EN: 1. to pull by a rope, chain, metal bar, or other device.to pull by a rope, chain, metal bar, or other device.2. an act or instance of this.an act or instance of this.

  tractive

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X