• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  data type

  Giải thích VN: đặc điểm của các trường thuộc tính các biến, xác định kiểu giá trị dữ liệu chúng lưu giữ. dụ, kiểu character ( tự), floating point (dấu phảy động) integer ([[nguyên). ]]

  kiểu dữ liệu Boole
  Boolean data type
  kiểu dữ liệu cấu trúc
  structured data type
  kiểu dữ liệu gốc
  original data type
  kiểu dữ liệu gộp
  aggregate data type
  kiểu dữ liệu tự
  character data type
  kiểu dữ liệu logic
  boolean data type
  kiểu dữ liệu logic
  logical data type
  kiểu dữ liệu nguyên
  integer data type
  kiểu dữ liệu nhãn
  label data type
  kiểu dữ liệu phức
  complex data type
  kiểu dữ liệu thực
  real data type
  kiểu dữ liệu trừu tượng nguyên thủy
  primitive abstract data type
  kiểu dữ liệu hướng
  scalar data type
  kiểu dữ liệu đại số
  algebra data type
  môi trường nhiều kiểu dữ liệu
  mixed data (type) environment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X