• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 24: Dòng 24:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  =====đạt được=====
  =====đạt được=====
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====đạt được=====
  +
  =====đạt được=====
  -
  =====hoàn thành=====
  +
  =====hoàn thành=====
  =====thực hiện=====
  =====thực hiện=====
  -
  ===== Tham khảo =====
  +
  ==Các từ liên quan==
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=achieve achieve] : Corporateinformation
  +
  ===Từ đồng nghĩa===
  -
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
  +
  =====verb=====
  -
  =====V.=====
  +
  :[[accomplish]] , [[acquire]] , [[actualize]] , [[attain]] , [[bring about]] , [[bring off ]]* , [[bring to pass]] , [[cap]] , [[carry out]] , [[carry through]] , [[close]] , [[complete]] , [[conclude]] , [[consummate]] , [[deliver]] , [[discharge]] , [[dispatch]] , [[do]] , [[earn]] , [[earn wings]] , [[effect]] , [[effectuate]] , [[enact]] , [[end]] , [[execute]] , [[finish]] , [[follow through]] , [[fulfill]] , [[gain]] , [[get]] , [[get done]] , [[manage]] , [[negotiate]] , [[obtain]] , [[perfect]] , [[perform]] , [[procure]] , [[produce]] , [[rack up ]]* , [[reach]] , [[realize]] , [[resolve]] , [[score]] , [[seal]] , [[see through]] , [[settle]] , [[sign]] , [[solve]] , [[win]] , [[wind up]] , [[work out]] , [[succeed]] , [[triumph]]
  -
  =====Accomplish, carry out, execute, succeed in, complete,fulfil, bring off or about; realize, effect: When the fundreaches its goal, we shall have achieved our purpose.=====
  +
  ===Từ trái nghĩa===
  -
   
  +
  =====verb=====
  -
  =====Accomplish, attain, reach, gain, get, acquire, win, obtain: Sheachieved her ends by cheating and conniving.=====
  +
  :[[fail]] , [[lose]] , [[miss]]
  -
  === Oxford===
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  -
  =====V.tr.=====
  +
  -
  =====A reach or attain by effort (achieved victory). bacquire, gain, earn (achieved notoriety).=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Accomplish or carryout (a feat or task).=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Absol. be successful; attain a desiredlevel of performance.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Achievable adj. achiever n. [ME f. OFachever f. a chief to a head]=====
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +

  06:01, ngày 31 tháng 1 năm 2009

  /ə't∫i:v/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đạt được, giành được
  to achieve one's purpose (aim)
  đạt mục đích
  to achieve good results
  đạt được những kết quả tốt
  to achieve national independence
  giành độc lập dân tộc
  to achieve great victories
  giành được những chiến thắng lớn
  Hoàn thành, thực hiện
  to achieve a great work
  hoàn thành một công trình lớn
  to achieve one's task
  hoàn thành nhiệm vụ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đạt được

  Kinh tế

  đạt được
  hoàn thành
  thực hiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X