• /´ɔ:dibl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể nghe thấy, nghe rõ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có thể nghe được

  Điện lạnh

  khả thính
  audible frequency
  tầm số khả thính
  audible sound
  âm khả thính

  Kỹ thuật chung

  nghe được
  audible alarm
  báo động nghe được
  audible beat note
  âm phách nghe được
  audible cue
  tín hiệu nghe được
  audible frequency range
  dải tần nghe được
  audible signal
  tín hiệu nghe được
  audible sound
  âm (thanh) nghe được
  audible sound
  âm nghe được
  audio (audible) frequency
  tần số nghe được
  audio frequencies (audiblefrequencies)
  tần số nghe được
  visual and/or audible alarm
  báo động (thấy và nghe được)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa