• (đổi hướng từ CALCINED)
  /ˈkælsaɪn , ˈkælsɪn/

  Thông dụng

  Cách viết khác calcinate

  Ngoại động từ

  Nung thành vôi
  Đốt thành tro
  Nung khô

  Nội động từ

  Bị nung thành vôi
  Bị đốt thành tro
  Bị nung khô

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nung thành vôi

  Kỹ thuật chung

  đốt thành tro

  Giải thích EN: 1. to reduce a substance to calx or powder by means of heat; also, of or relating to such a calx or powder.to reduce a substance to calx or powder by means of heat; also, of or relating to such a calx or powder.2. to roast metallic ore in order to eliminate sulfur or carbon dioxide; also, the ore so treated.to roast metallic ore in order to eliminate sulfur or carbon dioxide; also, the ore so treated.3. a ceramic material or mixture fired, but not fused, for use as a constituent in a ceramic composition.a ceramic material or mixture fired, but not fused, for use as a constituent in a ceramic composition. Giải thích VN: 1. Biến một chất thành tro hoặc bột bằng cách dùng lửa; cũng có nghĩa là thuộc hoặc có liên quan tới tro. 2. nung quặng kim loại để loại điôxít lưu huỳnh hoặc điôxít cácbon; cũng: loại quặng đó. 3. Một chất hoặc hợp chất được nung lên, nhưng không làm nóng chảy, được dùng làm thành phần của đồ gốm.

  nung
  thiêu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X