• /def/

  Thông dụng

  Tính từ

  Điếc
  deaf of an ear; deaf in one ear
  điếc một tai
  deaf and dumb
  điếc và câm
  a deaf ear
  tai điếc
  Làm thinh, làm ngơ
  to be deaf to someone's advice
  làm thinh không nghe lời khuyên của ai
  to turn a deaf ear to something
  làm thinh như không nghe thấy cái gì
  As deaf as an adder (a beetle, a stone, a doorpost)
  Điếc đặc, điếc lòi ra
  there are none so deaf as those that will not hear
  không có kẻ nào điếc hơn là kẻ không muốn nghe (lẽ phải...)

  Chuyên ngành

  Y học

  điếc
  deaf point
  điểm điếc
  deaf-mutism
  tật câm điếc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X