• (đổi hướng từ Differentiating)
  /¸difə´renʃi¸eit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Phân biệt; khu biệt
  to differentiate something from another
  phân biệt cái này với cái khác
  (toán học) lấy đạo hàm
  Gây nên sự khác nhau trong quá trình phát triển
  Nêu lên nét khu biệt
  to differentiate prose from poetry
  nêu lên nét khu biệt của văn xuôi so với thơ

  Nội động từ

  Trở thành khác biệt, khác biệt
  Nhận ra sự khác nhau, khu biệt
  Trải qua sự khu biệt hoá

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lấy vị phân
  differentiate with respect to x
  lấy vi phân theo x
  tìm đạo hàm

  Kỹ thuật chung

  Lấy đạo hàm
  Lấy vi phân
  differentiate with respect to x
  lấy vi phân theo x
  Phân biệt

  Y học

  phân hóa, biệt hóa
  differentiate into many cell types
  biệt hóa thành nhiều loại tế bào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X