• /træns'fɔ:m/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thay đổi, biến đổi (hình dáng, trạng thái, chức năng)
  the process by which caterpillars are transformed into butterflies
  quá trình sâu biến thành bướm
  Làm biến chất, làm biến tính (người)
  (điện học) biến thế
  (toán học) khai triển

  Danh từ

  Sự thay đổi, sự biến đổi
  Sự cải tạo (người)
  (điện học) biến thế
  (toán học) sự khai triển; phép biến đổi; ánh xạ
  (ngôn ngữ học) sự chuyển hoá cấu trúc

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Phép biến đổi, ánh xạ, (v) biến đổi, thay đổi, khai triển

  Toán & tin

  biến đổi; ánh xạ
  convolution transform
  (giải tích ) phép biến đổi tích chập
  Laplace transform
  (giải tích ) phép biến đổi Laplaxơ
  linear transform
  phép biến đổi tuyến tính

  Điện lạnh

  biến quả
  inverse transform
  biến quả ngược
  z-transform
  biến quá z

  Kỹ thuật chung

  biến đổi
  Adaptive Transform Coding (ATC)
  mã biến đổi thích hợp
  convergence threshold of a Laplace transform
  ngưỡng hội tụ của biến đổi Laplace
  convolution transform
  phép biến đổi tích chập
  DCT (DiscreteCosine Transform)
  Phép Biến Đổi Côsin Rời Rạc-DFT
  DFT (discreteFourier transform)
  biến đổi fourier rời rạc
  DFT (discreteFourier transform)
  phép biến đổi Fourier gián đoạn
  Digital Fourier Transform
  biến đổi Fourier số
  Direct Linear Transform (DLT)
  biến đổi tuyến tính trực tiếp
  Discrete Cosine Transform (DCT)
  biến đổi cosin rời rạc
  discrete Fourier transform (DFT)
  biến đổi Fourier rời rạc
  Discrete Fourier Transform (DFT)
  Biến đổi Furiê rời rạc
  Discrete Fourier Transform (DFT)
  Phép Biến Đổi Fourier Rời Rạc-DFT
  Discrete Gabor Transform (Algorithm) (DGT)
  Biến đổi Gabor rời rạc (thuật toán)
  Fast Fourier Transform (FFT)
  biến đổi Fourier nhanh-FFT
  Fast Fourier Transform (FFT)
  biến đổi furiê nhanh
  Fast Fourier Transform (FFT)
  phép biến đổi Fourier nhanh
  fast Fourier transform (FFT)
  phép biến đổi Furier nhanh
  fast Fourier transform-FFT
  sự biến đổi nhanh
  Fast Hartley Transform (FHT)
  Biến đổi Hartley nhanh
  FFT (fastfourier transform)
  biến đổi Fourier nhanh-FFT
  FFT (fastFourier transform)
  phép biến đổi Pourier nhanh
  Fourier Stieltjies transform
  biến đổi Fourier-Stieltjes
  Fourier transform
  biến đổi Fourier
  Fourier Transform
  sự biến đổi Fourien
  Fourier Transform (FT)
  Biến đổi Furiê
  Fourier Transform Microwave Spectroscopy (FTMS)
  Nghiên cứu phổ vi ba bằng biến đổi Furiê
  Fourier Transform Spectroscopy (FTS)
  Nghiên cứu phổ của biến đổi Furiê
  Fourrier transform
  phép biến đổi Fourier
  Hybrid Discrete Cosine Transform (HDCT)
  biến đổi cosin rời rạc hỗn hợp
  integral transform
  biến đổi tích phân
  Inverse Discrete Cosine Transform ( DCT ) (IDCT)
  Biến đổi cosin rời rạc nghịch đảo ( DCT )
  Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT)
  Biến đổi Furiê rời rạc nghịch đảo
  inverse fast Fourier transform
  biến đổi Fourier ngược nhanh
  inverse fourier transform
  biến đổi Fourier ngược
  inverse transform
  biến đổi ngược
  Karhunen-Loeve Transform (KLT)
  Biến đổi Karhunen-Loeve
  Laplace transform
  biến đổi Laplace
  Laplace transform
  phép biến đổi Laplaxơ
  linear transform
  biến đổi tuyến tính
  linear transform
  phép biến đổi tuyến tính
  Optical Fourier Transform (OFT)
  Biến đổi Furiê quang học
  poles of the Laplace transform
  điểm cực của biến đổi Laplace
  sampled Laplace transform
  biến đổi Lapale rời rạc
  Transform Coefficient (TCOEF)
  hệ số biến đổi
  transform layer
  lớp biến đổi
  two dimensional fast Fourier transform
  phép biến đổi nhanh Fourier hai chiều
  zeros of the Laplace transform
  điểm không của biến đổi Laplace
  biến dạng
  transform fault
  đứt gãy biến dạng
  chuyển đổi
  Fourier transform
  sự chuyển đổi Fourier
  Laplace transform
  chuyển đổi Laplace
  dịch
  sự biến đổi
  fast Fourier transform-FFT
  sự biến đổi nhanh
  Fourier Transform
  sự biến đổi Fourien
  sự chuyển đổi
  Fourier transform
  sự chuyển đổi Fourier

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X