• /li:v/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cho phép
  by your leave
  xin phép ông, xin phép anh
  to ask leave
  xin phép
  to get leave
  được phép
  to beg leave to do sth
  xin phép làm gì
  to give leave
  cho phép
  to refuse leave
  từ chối không cho phép
  without as/so much as by your leave
  không thèm xin phép
  Sự được phép nghỉ
  to be on leave
  nghỉ phép
  leave of absence
  phép nghỉ; thời gian nghỉ có phép
  absent without leave
  (quân sự) nghỉ không phép
  Sự cáo từ, sự cáo biệt
  to take leave of sb
  cáo từ ai
  my train is leaving
  Xe của tôi sắp đi rồi

  Ngoại động từ

  Để lại, bỏ lại, bỏ quên
  Để lại (sau khi chết), di tặng
  our ancesters left us a great cultural legacy
  cha ông chúng ta để lại một gia tài văn hoá lớn
  Để mặc, để tuỳ
  leave it at that
  (thông tục) thôi cứ để mặc thế
  to leave something to somebody to decide
  để cái gì cho ai đó quyết định
  leave him to himself
  cứ để mặc nó
  Bỏ đi, rời đi, lên đường đi
  to leave Hanoi for Moscow
  rời Hà nội đi Mát-xcơ-va
  Bỏ (trường...); thôi (việc)
  to leave school
  thôi học; bỏ trường

  Nội động từ

  Bỏ đi, rời đi
  the train leaves at 4 p.m.
  xe lửa đi vào lúc 4 giờ chiều
  Ngừng, thôi, nghỉ

  Cấu trúc từ

  to take French leave
  Xem French
  to take leave of one's senses
  Xem sense
  to leave about
  để lộn xộn, để bừa bãi
  to leave alone
  mặc kệ, bỏ mặc, không dính vào
  leave him alone
  cứ để mặc nó
  to leave behind
  bỏ quên, để lại
  to leave a good name behind
  lưu danh, để lại tiếng thơm
  to leave off
  bỏ không mặc nữa (áo)
  Bỏ, ngừng lại, thôi
  to leave off work
  nghỉ việc, ngừng việc
  to leave out
  bỏ quên, bỏ sót, để sót
  Xoá đi
  leave that word out
  xoá từ ấy đi
  to leave over
  để lại về sau (chưa giải quyết ngay)
  to leave the beaten track
  không đi vào con đường mòn ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to leave go
  to leave hold of
  Buông ra
  to leave much to be desired
  chưa tốt, còn nhiều điều đáng chê trách
  to leave no means untried
  to leave no stone unturned
  Dùng đủ mọi thủ đoạn, giở đủ mọi cách
  to leave the rails
  Xem rail
  to leave room for
  nhường chỗ cho
  to leave the room
  đi giải quyết nhu cầu vệ sinh cá nhân
  to leave sb out on a limb
  Bỏ rơi ai trong cơn hoạn nạn
  to leave sb to his own devices/to himself
  để mặc ai tự xoay sở lấy
  to leave sb/sth to the tender mercies of sb/sth
  phó mặc ai/cái gì cho ai/cái gì xử lý
  to leave to chance
  phó mặc số mệnh
  to leave word with sb
  nhắn ai, dặn ai
  to get left
  (thông tục) bị bỏ rơi
  to have no strength left
  bị kiệt sức
  this leaves him indifferent
  việc ấy cũng chẳng làm cho nó quan tâm; nó thờ ơ với việc ấy
  to leave sb holding the baby
  giao cho ai nhiệm vụ mà bất đắc dĩ họ phải nhận
  to leave sth out of account
  Xem cái gì là không quan trọng, xem nhẹ cái gì

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  để lại, còn lại

  Hóa học & vật liệu

  sự được phép

  Kỹ thuật chung

  còn lại
  để lại
  sự cho phép
  rời

  Kinh tế

  sự cho nghỉ phép
  sự cho phép nghỉ
  thời gian nghỉ phép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X