• /n. ˈɪmplimənt ; v. ˈɪmpliˌmɛnt , ˈɪmpliˌmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ dùng (đồ đạc quần áo...), dụng cụ, công cụ; phương tiện
  kitchen implements
  dụng cụ làm bếp
  the army is an implement of proletarian power
  quân đội là một công cụ của chính quyền vô sản
  ( Ê-cốt) (pháp lý) sự thi hành, sự thực hiện đầy đủ (giao kèo...)

  Ngoại động từ

  Thi hành, thực hiện đầy đủ (giao kèo, khế ước...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cung cấp dụng cụ
  Bổ sung

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thực thi

  Xây dựng

  tài sản, thiết bị

  Kỹ thuật chung

  cài đặt
  khí cụ
  dụng cụ
  lắp đặt
  lắp đặt dụng cụ
  thi hành
  thiết bị
  fire-fighting implement
  thiết bị chữa cháy
  thực hiện

  Kinh tế

  đồ dùng
  dụng cụ
  thi hành (kế hoạch)
  thực hiện (hợp đồng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X