• Hóa học & vật liệu

    công thức Kremser

    Giải thích EN: An equation used to calculate the number of equilibrium stages in an absorber, stripper, or distillation column, which assumes that the equilibrium concentrations of the two contacting phases, such as liquid and vapor, are linearly proportional to each other. Giải thích VN: Một phương trình sử dụng để tính số lượng các bước cân bằng trong một ống hút, dung môi hút hay ống chưng cất, nó thể hiện rằng các tập hợp tương đồng của 2 giai đoạn tiếp xúc, chẳng hạn như chất lỏng và hơi gần tương đồng với nhau .

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X