• (đổi hướng từ Phases)
  /feiz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tuần trăng
  the phases of the moon
  các tuần trăng
  Giai đoạn, thời kỳ (phát triển, biến đổi)
  a phase of history
  một giai đoạn lịch sử
  a difficult phase
  một thời kỳ khó khăn
  It's just a phase (she's going through)
  (thông tục) đó đúng là một giai đoạn mà cô ta đang trải qua (trong thời thơ ấu, thời thanh niên)
  Phương diện, mặt (của vấn đề...)
  (vật lý); (sinh vật học) pha
  in/out of phase
  cùng/lệch pha

  Ngoại động từ

  Thực hiện (chương trình...) từng giai đoạn
  a phased withdrawal of troops
  một cuộc rút quân nhiều giai đoạn
  ( + something in) thực hiện từng bước
  ( + something out) hủy bỏ từng bước
  (vật lý) làm đồng bộ
  to phase out something
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thôi dần dần không dùng cái gì, rút lui dần dần cái gì


  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  pha

  Cơ - Điện tử

  Pha, thời kỳ, giai đoạn

  Hóa học & vật liệu

  giai đoạn địa chất

  Toán & tin

  pha
  initial phase
  phan ban đầu
  non-minimum phase
  pha không cực tiểu

  Vật lý

  pha (ví dụ: các pha của dòng điện xoay chiều)

  Điện

  góc pha

  Giải thích VN: Hệ thức giữa hai vectơ liên quan tới sự biến đổi góc.

  sự biến dạng pha

  Giải thích VN: Sự biến dạng do góc pha các thành phần tần số khác nhau của tín hiệu ngõ vào không bằng góc pha các thành phần tín hiệu ngõ ra.

  Kỹ thuật chung

  bước
  first-order phase transition
  bước nhảy pha
  phase constant
  hằng số bước sóng
  phase-change coefficient
  hằng số bước sóng
  three-phase stepper motor
  động cơ bước ba pha
  giai đoạn
  climb phase
  giai đoạn lên cao
  construction phase
  giai đoạn thi công
  data transfer phase
  giai đoạn truyền dữ liệu
  design phase
  giai đoạn thiết kế
  dilute phase
  giai đoạn chiết suất loãng
  disperse phase
  giai đoạn phân tán
  experimental phase
  giai đoạn thử nghiệm
  fetch phase
  giai đoạn tìm nạp
  hardware (development) phase
  giai đoạn thực hiện phần cứng
  orogenic phase
  giai đoạn tạo núi
  phase of bulging
  giai đoạn ép trồi
  phase of compaction
  giai đoạn nén chặt
  phase of consolidation
  giai đoạn nén chặt
  phase of construction
  giai đoạn xây dựng
  phase of exploration
  giai đoạn khảo sát
  production phase
  giai đoạn sản xuất
  restart phase
  giai đoạn khởi động lại
  schematic design phase
  giai đoạn thiết kế phương án
  termination phase of a transaction
  giai đoạn kết thúc của một giao dịch
  Two Phase Commit (TPC)
  cam kết hai giai đoạn
  pha

  Giải thích VN: Hệ thức giữa hai vectơ liên quan tới sự biến đổi góc.

  thời kỳ
  trạng thái
  force phase
  trạng thái mở đầu
  phase diagram
  biểu đồ trạng thái
  phase state
  trạng thái pha

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X