• /¸i:kwi´libriəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thăng bằng
  Tính vô tư (trong nhận xét...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự cân bằng
  equilibrium of forces
  sự cân bằng lực
  equilibrium of a particle [[[of]] a body]
  sự cân bằng của một vật thể
  configuration equilibrium
  cấu hình thăng bằng
  dynamic equilibrium
  cân bằng động lực
  elastic equilibrium
  cân bằng đàn hồi
  indifferent equilibrium
  cân bằng không phân biệt
  labile equilibrium
  (vật lý ) cân bằng không ổn định
  mobile equilibrium
  (điều khiển học ) cân bằng di động
  neutral equilibrium
  (cơ học ) cân bằng không phân biệt
  phase equilibrium
  (vật lý ) cân bằng pha
  plastic equilibrium
  cân bằng dẻo
  relative equilibrium
  cân bằng tương đối
  semi-stable equilibrium
  cân bằng nửa ổn định
  stable equilibrium
  cân bằng ổn định
  trasient equilibrium
  (điều khiển học ) cân bằng động
  unstable equilibrium
  (vật lý ) cân bằng không ổn định


  Xây dựng

  cân bằng

  Cơ - Điện tử

  Sự cân bằng, trạng thái cân bằng, vị trí cân bằng

  Kỹ thuật chung

  sự cân bằng
  biological equilibrium
  sự cân bằng sinh học
  chemical equilibrium
  sự cân bằng hóa học
  competitive equilibrium
  sự cân bằng cạnh tranh
  configuration equilibrium
  sự cân bằng cấu hình
  dynamic equilibrium
  sự cân bằng động
  ecologic equilibrium
  sự cân bằng sinh thái
  economic equilibrium
  sự cân bằng kinh tế
  elastic equilibrium
  sự cân bằng đàn hồi
  equilibrium of a particle, equilibrium of a body
  sự cân bằng của một vật thể
  equilibrium of forces
  sự cân bằng lực
  equilibrium of shear forces
  sự cân bằng lực cắt
  heat equilibrium
  sự cân bằng nhiệt
  hydrostatic equilibrium
  sự cân bằng thủy tĩnh
  indifferent equilibrium
  sự cân bằng phiếm định
  instable equilibrium
  sự cân bằng không bền
  labile equilibrium
  sự cân bằng không bền
  limit equilibrium
  sự cân bằng giới hạn
  limiting equilibrium
  sự cân bằng giới hạn
  liquid-vapour equilibrium
  sự cân bằng lỏng-hơi
  metastable equilibrium
  sự cân bằng nửa bền
  mobile equilibrium
  sự cân bằng động
  moisture equilibrium
  sự cân bằng (độ) ẩm
  moment equilibrium
  sự cân bằng mô men
  neutral equilibrium
  sự cân bằng phiếm định
  nodal equilibrium
  sự cân bằng nút
  phase equilibrium
  sự cân bằng pha
  radioactive equilibrium
  sự cân bằng phóng xạ
  relative equilibrium
  sự cân bằng tương đối
  secular equilibrium
  sự cân bằng trường kỳ
  stable equilibrium
  sự cân bằng bền
  stable equilibrium
  sự cân bằng ổn định
  static equilibrium
  sự cân bằng tĩnh
  static equilibrium
  sự cân bằng tĩnh học
  structural equilibrium
  sự cân bằng kết cấu
  thermal equilibrium
  sự cân bằng nhiệt
  thermodynamic equilibrium
  sự cân bằng nhiệt động
  thermodynamic equilibrium
  sự cân bằng nhiệt động (lực) học
  transient equilibrium
  sự cân bằng chuyển tiếp
  ultimate equilibrium
  sự cân bằng cuối cùng
  ultimate equilibrium
  sự cân bằng giới hạn
  unstable equilibrium
  sự cân bằng không bền
  trạng thái cân bằng
  equilibrium flash vaporization
  trạng thái cân bằng trong hóa hơi
  system in equilibrium
  hệ thống trạng thái cân bằng
  system of forces in equilibrium
  hệ ở trạng thái cân bằng

  Kinh tế

  cân bằng
  acetic-alkali equilibrium
  sự cân bằng axít-kiềm
  acid-base equilibrium
  sự cân bằng acid kiềm
  budget equilibrium
  sự cân bằng ngân sách
  comparative static equilibrium analysis
  phân tích so sánh cân bằng tĩnh
  comprehensive equilibrium
  cân bằng tổng hợp
  condition of equilibrium
  điều kiện cân bằng
  consumer equilibrium
  cân bằng của người tiêu dùng
  dynamic equilibrium
  cân bằng động thái
  equilibrium humidity
  độ ẩm cân bằng
  equilibrium moisture
  độ ẩm cân bằng
  equilibrium of balance of payments
  cân bằng thu chi quốc tế
  equilibrium of balance of payments
  sự cân bằng thu chi quốc tế
  equilibrium price
  giá cả cân bằng
  equilibrium price
  giá cân bằng
  equilibrium quantity
  số lượng cân bằng
  equilibrium rate of exchange
  hối suất cân bằng
  equilibrium strategies
  các chiến lược cân bằng
  general equilibrium
  cân bằng chung
  general equilibrium
  cân bằng toàn diện
  general equilibrium
  cân bằng tổng quát
  general equilibrium
  cân bằng tổng thể
  general equilibrium
  sự cân bằng tổng quát
  general equilibrium analysis
  phân tích cân bằng tổng quát
  general equilibrium of exchange
  cân bằng hối đoái tổng quát
  general equilibrium of production
  cân bằng sản xuất tổng quát
  general equilibrium theory
  thuyết cân bằng tổng quát
  international equilibrium
  cân bằng quốc tế
  long run equilibrium
  thế cân bằng dài hạn
  market equilibrium (marketclearing)
  cân bằng thị trường
  micro-equilibrium theory
  thuyết cân bằng vi mô
  moisture equilibrium
  độ ẩm cân bằng
  partial equilibrium
  cân bằng bộ phận
  partial equilibrium
  cân bằng cục bộ
  partial equilibrium
  cân bằng từng phần
  partial equilibrium analysis
  phân tích cân bằng cục bộ
  partial equilibrium analysis
  phân tích cân bằng riêng
  particular and general equilibrium
  cân bằng từng phần và cân bằng tổng quát
  particular equilibrium
  cân bằng bộ phận cân bằng cục bộ
  particular equilibrium
  cân bằng cá biệt
  payment equilibrium
  sự cân bằng thu chi
  payments equilibrium
  sự cân bằng thu chi
  price equilibrium
  cân bằng giá cả
  short run equilibrium
  cân bằng ngắn hạn
  short run equilibrium
  thế cân bằng ngắn hạn
  stable equilibrium
  sự cân bằng ổn định
  static equilibrium
  cân bằng tĩnh
  static equilibrium theory
  thuyết cân bằng tình thái
  subjective equilibrium
  cân bằng chủ quan
  temperature equilibrium
  nhiệt độ cân bằng
  temporary equilibrium
  sự cân bằng tạm thời
  unstable equilibrium
  sự cân bằng không ổn định
  sự cân bằng
  acetic-alkali equilibrium
  sự cân bằng axít-kiềm
  acid-base equilibrium
  sự cân bằng acid kiềm
  budget equilibrium
  sự cân bằng ngân sách
  equilibrium of balance of payments
  sự cân bằng thu chi quốc tế
  general equilibrium
  sự cân bằng tổng quát
  payment equilibrium
  sự cân bằng thu chi
  payments equilibrium
  sự cân bằng thu chi
  stable equilibrium
  sự cân bằng ổn định
  temporary equilibrium
  sự cân bằng tạm thời
  unstable equilibrium
  sự cân bằng không ổn định
  sự thăng bằng
  market equilibrium
  sự thăng bằng thị trường
  thăng bằng
  competitive equilibrium
  thăng bằng cạnh tranh
  consumer equilibrium
  thăng bằng tiêu dùng
  economic equilibrium
  thăng bằng kinh tế
  equilibrium market price
  giá thị trường thăng bằng
  equilibrium of supply and demand
  thăng bằng cung cầu
  equilibrium rate of inflation
  tỉ lệ lạm pháp thăng bằng
  equilibrium rate of inflation
  tỷ lệ lạm phát thăng bằng
  market equilibrium
  sự thăng bằng thị trường
  monetary equilibrium
  thăng bằng tiền tệ
  partial equilibrium
  thăng bằng từng phần
  progressive equilibrium
  thăng bằng trong phát triển

  Địa chất

  sự cân bằng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X