• /ˈlæntərn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đèn lồng, đèn xách
  (kiến trúc) cửa trời (ở mái nhà)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  lõi thao (đúc)

  Kỹ thuật chung

  cửa mái
  cửa trời
  wind-protected lantern
  cửa trời che gió
  đèn
  đèn chiếu
  lantern slide
  dương bản (cho) đèn chiếu
  projecting lantern
  đèn chiếu (ảnh)
  đèn xách

  Giải thích EN: A small portable lamp in which light is provided by electric batteries or by a fuel such as kerosene, especially one that has a transparent case to enclose and protect the light.

  Giải thích VN: Một đèn nhỏ cầm tay trong đó ánh sáng được cung cấp bởi các pin điện nhỏ hay chất đốt như dầu hỏa, đặc biệt là đèn có vỏ trong suốt để bao quanh và bảo vệ ánh sáng.

  vòng bôi trơn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X