• /auns/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) oz
  Aoxơ (đơn vị (đo lường) bằng 28, 35 g)
  (thơ ca) giống mèo rừng
  (động vật học) báo tuyết
  ounce of something
  một số lượng rất nhỏ của cái gì
  she hasn't an ounce of common sense
  cô ta chẳng có lấy một chút lương tri thông thường

  Chuyên ngành

  Đo lường & điều khiển

  aoxơ

  Giải thích VN: Là đơn vị đo bằng 437,5 grain hay 28,3495 (g).

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X