• /'pɑ:tikl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Một mẩu, mảnh nhỏ (của cái gì);
  he has not a particle of sense
  nó không có một tí ý thức nào cả
  Mảy may; lượng nhỏ nhất có thể có, chút ít
  (ngôn ngữ học) tiểu từ ( mạo từ, phó từ, giới từ); tiếp đầu ngữ, tiếp vị ngữ có ý nghĩa rõ ràng (tiền tố, hậu tố)
  a, an, the are particles
  a, an, the là những mạo từ
  non-, un- are particles
  non-, un- là những tiền tố
  -ness is particle
  -ness là hậu tố
  (vật lý) hạt, phần tử

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  mảnh nhỏ
  mảnh vụn (kim khí)

  Toán & tin

  hạt
  alpha particle
  hạt anpha
  fluid particle
  hạt chất lỏng
  relativistic particle
  hạt tương đối

  Xây dựng

  thể bị hao

  Kỹ thuật chung

  chất điểm
  kinetics of particle
  động học chất điểm
  method of definition of particle
  phương pháp xác định chuyển động chất điểm
  particle dynamics
  động lực (học) chất điểm
  particle kinematics
  chuyển động học chất điểm
  particle motion
  chuyển động chất điểm
  điều khoản
  hạt
  phần tử
  filtered-particle testing
  thử nghiệm lọc phân tử
  magnetic particle coupling
  ghép nối có phần tử từ
  moisture particle
  phần tử ẩm
  radiography particle test
  thí nghiệm phần tử hồ quang
  refrigerant particle
  phần tử môi chất lạnh
  subatomic particle
  hạt hạ phân tử

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X