• (đổi hướng từ Proceeded)

  Thông dụng

  Nội động từ

  Tiến lên; theo đuổi; đi đến
  to proceed to London
  đi Luân-đôn
  Tiếp tục, tiếp diễn; tiếp tục nói
  the story proceeds as follows
  câu chuyện tiếp diễn như sau
  proceed with your work!
  cứ làm tiếp việc của anh đi!
  Let's proceed to the next subject
  Chúng ta hãy chuyển sang vấn đề tiếp theo
  Tiến hành, làm, hành động
  how shall we proceed?
  chúng ta sẽ phải làm thế nào?
  Xuất phát, bắt nguồn từ
  our plan proceeded from the new development of the situation
  kế hoạch của chúng ta xuất phát từ sự phát triển mới của tình hình
  sobs heard to proceed from the next room
  tiếng khóc nghe từ phòng bên đưa lại

  Danh từ

  Tiền hoa lợi

  Cấu trúc từ

  to proceed against
  (pháp lý) khởi tố, kiện

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tiếp tục; phát sinh, xuất hiện

  Điện lạnh

  diến biến

  Kỹ thuật chung

  làm
  tiến hành
  tiến triển
  tiếp tục

  Kinh tế

  bắt nguồn từ
  phát ra từ
  xuất phát

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  cease , halt , stop , wait , return

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X