• /taiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dãy, tầng, lớp (của một cấu trúc xếp chồng lên nhau)
  to place in tiers one above another
  xếp thành tầng
  Bậc (của một hội trường, một giảng đường)
  Bậc thang (trên một cao nguyên)
  Người buộc, người cột, người trói

  Ngoại động từ

  Xếp thành bậc

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Tầng, bậc, lớp

  Xây dựng

  cuộn dây cáp
  lớp gạch xây đứng
  tầng, bậc

  Giải thích EN: A row, usually one of a layered series of rows, of architectural members or objects such as seats.

  Giải thích VN: Một hàng, thường là một hàng của một chuỗi được phân lớp của các hàng, của các thành phần hoặc vật thể kiến trúc như các hàng ghế.

  Kỹ thuật chung

  chia bậc
  lớp
  bậc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X