• /¸a:ki´tektʃərəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) kiến trúc
  architectural engineering
  kỹ thuật kiến trúc, kỹ thuật xây dựng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kiến trúc
  architectural acoustics
  âm học kiến trúc
  architectural aesthetics
  thẩm mỹ học kiến trúc
  architectural aesthetics
  thẩm mỹ kiến trúc
  architectural analysis
  sự phân tích kiến trúc
  architectural and layout situation plan
  bối cảnh kiến trúc quy hoạch
  architectural and ornamental decoration
  sự trang trí nghệ thuật kiến trúc
  architectural and planning composition
  bố cục quy hoạch kiến trúc
  architectural and planning conception
  giải pháp quy hoạch kiến trúc
  architectural and planning preliminary design
  thiết kế sơ bộ quy hoạch kiến trúc
  architectural archaeology
  khảo cổ học kiến trúc
  architectural clearance
  khổ giới hạn kiến trúc
  architectural complex
  quần thể kiến trúc
  architectural composition
  bố cục kiến trúc
  architectural composition
  tổ hợp kiến trúc
  architectural concept
  giải pháp kiến trúc
  architectural concept
  quan niệm kiến trúc
  architectural concrete
  bê tông kiến trúc
  architectural concrete
  kiến trúc đổ bê tông
  architectural conservation
  sự bảo tồn kiến trúc
  architectural decor
  trang trí kiến trúc
  architectural decoration
  sự trang trí kiến trúc
  architectural design
  bản thiết kế kiến trúc
  architectural design
  dự án kiến trúc
  architectural design bureau
  phòng thiết kế kiến trúc
  architectural design criteria
  tiêu chuẩn thiết kế kiến trúc
  architectural design practice
  thực hành thiết kế kiến trúc
  architectural design technique
  kỹ thuật thiết kế kiến trúc
  architectural detail
  chi tiết kiến trúc
  architectural dismemberment
  sự phân đoạn kiến trúc
  architectural drafting
  họa kiến trúc
  architectural drafting
  vẽ kiến trúc
  architectural drawing
  bản vẽ kiến trúc
  architectural drawing
  hình vẽ kiến trúc
  architectural engineering
  kỹ thuật kiến trúc
  architectural engineering
  ngành kiến trúc
  architectural ensemble
  quần thể kiến trúc
  architectural environment
  môi trường kiến trúc
  architectural ergonomics
  khoa nghiên cứu về lao động kiến trúc, xây dựng
  architectural examination
  sự khảo sát kiến trúc
  architectural form
  hình thức kiến trúc
  architectural form
  kiểu kiến trúc
  architectural harmony
  sự hài hòa kiến trúc
  architectural heritage
  di sản kiến trúc
  architectural illumination
  sự chiếu sáng kiến trúc
  architectural image
  hình tượng kiến trúc
  architectural landscape
  cảnh quan kiến trúc
  architectural landscape
  phong cảnh kiến trúc
  architectural light
  ánh sáng kiến trúc
  architectural lighting
  sự chiếu sáng kiến trúc
  architectural milieu
  môi trường kiến trúc
  architectural millwork
  giấy dùng cho ngành kiến trúc
  architectural module
  môđun kiến trúc
  architectural monument
  di tích kiến trúc
  architectural morphology
  hình thái kiến trúc
  architectural office
  phòng thiết kế kiến trúc
  architectural order
  phong cách kiến trúc (cột)
  architectural order
  thức kiến trúc
  architectural ornament
  hình trang trí kiến trúc
  architectural part of design
  phần thiết kế kiến trúc
  architectural perspective
  hình phối cảnh kiến trúc
  architectural plane
  mặt bằng kiến trúc
  architectural planning
  quy hoạch kiến trúc
  architectural project
  đồ án kiến trúc
  architectural prototype
  nguyên mẫu kiến trúc
  architectural psychology
  tâm lý học kiến trúc
  architectural quantity survey
  sự đo đạc kiến trúc
  architectural restoration
  sự phục hồi kiến trúc
  architectural semantics
  ngữ nghĩa học kiến trúc
  architectural semiotics
  ký hiệu học kiến trúc
  architectural sketch
  bản phác thảo kiến trúc
  architectural sketch
  hình vẽ kiến trúc
  architectural space
  không gian kiến trúc
  architectural stereotype
  dạng kiến trúc lập thể
  architectural structure
  kết cấu kiến trúc
  architectural study
  sự nghiên cứu kiến trúc
  architectural style
  phong cách kiến trúc
  architectural symbol
  biểu tượng kiến trúc
  architectural tectonics
  kiến tạo kiến trúc
  architectural vista
  khung cảnh kiến trúc
  architectural volume
  thể tích kiến trúc
  architectural-composition motif
  môtip kiến trúc
  casting of architectural elements
  sự đúc chi tiết kiến trúc
  conversion of architectural monument into a museum
  sự bảo tàng các di tích kiến trúc
  means of architectural composition
  phương pháp tổ hợp kiến trúc
  religious architectural monument
  di tích kiến trúc tôn giáo
  vocabulary of architectural forms
  từ ngữ hình thức kiến trúc
  zone of architectural and historic monuments
  khu bảo tồn lịch sử kiến trúc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X