• /´tiηktʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sắc nhẹ, màu nhẹ
  (y học) cồn thuốc (thuốc hoà tan trong cồn)
  tincture of iodine
  cồn iôt
  (nghĩa bóng) hương thoảng, vị thoảng, nét thoáng; kiến thức sơ sài
  to have a shallow tincture of history
  có kiến thức sơ sài về lịch sử

  Ngoại động từ

  Bôi màu; tô màu; nhuốm màu, làm cho có vẻ
  Làm tăng thêm hương vị, tác động nhẹ lên cái gì (bằng một chất gì)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  cồn thuốc

  Giải thích EN: 1. a substance that dyes or colors.a substance that dyes or colors. 2. a slight amount of a substance in a solution or mixture.a slight amount of a substance in a solution or mixture. 3. to dye, color, or infuse with such a substance.to dye, color, or infuse with such a substance.

  Giải thích VN: 1.Hợp chất nhuộm hay màu nhuộm. 2.Số hợp chất nhẹ khi hòa tan hay trộn lẫn. 3.Dùng để nhuộm màu hay ngâm với một hợp chất.

  Xây dựng

  màu sắc nhẹ
  sắc thái nhẹ

  Kỹ thuật chung

  thuốc màu

  Kinh tế

  bôi
  nhuộm
  nước hãm
  nước sắc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  dye , stain , tint

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X