• /treɪs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dấu, vết, vết tích, dấu hiệu (thể hiện cái gì đã tồn tại, đã xảy ra)
  the traces of an ancient civilization
  những vết tích của một nền văn minh cổ
  Một chút, chút ít; số lượng rất nhỏ
  traces of poison in the water
  có chút thuốc độc trong nước
  not to show a trace of fear
  không để lộ ra một chút gì là sợ hãi cả

  Ngoại động từ

  Theo, lần theo; phát hiện ra, tìm thấy (dấu vết..)
  I cannot trace the letter to which you refer
  tôi không lần ra được lá thư mà anh đã đề cập đến
  the criminal was traced to Glasgow
  tên tội phạm đã bị phát hiện tung tích ở Glasgow
  to trace an influence
  tìm thấy dấu vết của một ảnh hưởng
  Mô tả sự phát triển của (cái gì)
  a book which traces the decline of the Roman empire
  cuốn sách nói về sự suy tàn của đế chế La mã
  Truy nguyên, tìm thấy nguồn gốc của (cái gì)
  her fear of water can be traced back to a childhood accident
  sự sợ nước của cô ấy có thể truy nguyên thấy bắt nguồn từ một tai nạn thời thơ ấu
  Vạch, kẻ; vạch ra, chỉ ra, định ra
  to trace a line of conduct
  vạch ra một lối cư xử
  Phác hoạ, kẻ theo vạch, chỉ theo đường, lần ra đường nét
  to trace the line with one's finger
  lấy ngón tay chỉ theo đường kẻ
  Theo, đi theo
  to trace a shady way
  đi dọc theo con đường râm mát
  Vẽ can, đồ lại (một bản vẽ..)
  to trace back to
  truy nguyên đến
  to trace off
  vẽ phóng lại
  to trace out
  vạch; phát hiện, tìm ra; xác định (ngày tháng, nguồn gốc, vị trí, kích thước...)
  to trace over
  đồ lại (một bức hoạ)

  Danh từ

  ( (thường) số nhiều) dây kéo (ngựa)
  to be in the traces
  đang thắng cương (đen & bóng)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Vết, dấu, nét ghi, quỹ đạo, (v) vạch, kẻ vạch, tìm theo vết

  Cơ khí & công trình

  sao chép đường
  sao hình
  vạch đường

  Toán & tin

  vết
  trace of an element
  vết của một phần tử
  trace of endomorphism
  vết của tự đồng cấu
  trace of a line
  vết của đường thẳng
  trace of a map
  (tôpô học ) vết của ánh xạ
  trace of a matrix
  (đại số ) vết của một ma trận
  trace of a surface
  (hình học ) vết của một mặt

  Xây dựng

  sự can lại
  vẽ can

  Điện

  kẻ vạch
  dấu (dẫn hướng)
  đường cáp đi
  đường quét

  Giải thích VN: Đường quét ở trên mặt đèn tia âm cực khi chùm điện tử chuyển động.

  tuyến đi cáp
  vết quét

  Giải thích VN: Đường quét ở trên mặt đèn tia âm cực khi chùm điện tử chuyển động.

  Điện tử & viễn thông

  vết tia

  Kỹ thuật chung

  băng ghi

  Giải thích EN: A record made by an instrument's recording element..

  Giải thích VN: Là cuộn băng được ghi bằng máy có thiết bị ghi.

  biên bản
  can
  can hình
  chép hình
  con đường
  dấu
  dấu vết
  nhật ký
  giám sát
  quỹ đạo
  sự theo dõi
  fault trace
  sự theo dõi sai hỏng
  theo vết
  trace function
  chức năng theo vết
  vạch
  reversed trace
  vạch đảo
  reversed trace
  vạch ngược
  trace interval
  khoảng vạch vết
  trace program
  chương trình vạch vết
  wiggly trace
  vạch dao động
  vết
  vệt
  vết tích
  vạch tuyến

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X