• /və´nækjulə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bản xứ, mẹ đẻ (ngôn ngữ)
  Viết bằng tiếng mẹ đẻ, viết bằng tiếng địa phương
  vernacular papers
  các báo tiếng mẹ đẻ
  Địa phương (bệnh tật, tên cây...)
  vernacular disease
  bệnh địa phương

  Danh từ

  Tiếng bản địa, tiếng bản xứ, tiếng mẹ đẻ, tiếng địa phương, thổ ngữ
  to be translated into the vernacular
  được dịch sang tiếng bản xứ
  Tiếng riêng, tiếng lóng, biệt ngữ (của một nhóm, một giai cấp)
  the vernacular of the stage
  tiếng riêng của ngành sân khấu
  Bài nói không trau chuốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X