• (đổi hướng từ Translated)
  /træns´leit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Dịch, phiên dịch, biên dịch
  to translate an English book into Vietnamese
  dịch một quyển sách tiếng Anh sang tiếng Việt
  Có thể dịch sang thứ tiếng khác
  most poetry doesn't translate well
  thơ phần lớn là không dịch hay được
  Hiểu
  I translated her silence as assent
  tôi hiểu sự im lặng của cô ta có nghĩa là đồng ý
  Chuyển sang, biến thành; thể hiện ra
  to translate emotion into action
  biến tình cảm thành hành động
  to translate dream into reality
  biến ước mơ thành hiện thực
  to translate poetry into music
  chuyển thơ thành nhạc, phổ nhạc thành thơ
  to translate Lenin's teachings into reality
  thực hiện lời dạy của Lê-nin
  It's time to translate our ideas into action
  Đã đến lúc phải thể hiện tư tưởng của chúng ta thành hành động
  Giải thích, coi là
  kindly translate
  xin ông vui lòng giải thích rõ cho ý ông muốn nói
  do not translate my hesitation as ill-will
  xin anh đừng coi sự do dự của tôi là thiếu thiện chí
  Thuyên chuyển (một vị giám mục) sang địa phận khác
  Truyền lại, truyền đạt lại (bức điện)
  (toán học); (kỹ thuật) cho tịnh tiến

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dịch, thông dịch
  phân bổ

  Điện tử & viễn thông

  dịch, biên dịch

  Điện lạnh

  tịnh tiến

  Kỹ thuật chung

  biến đổi
  biên dịch
  translate
  dịch, biên dịch
  chuyển đổi
  translate duration
  khoảng thời gian chạy dịch (chuyển đổi)
  dịch
  format translate
  sự diễn dịch dạng thức
  translate
  dịch, biên dịch
  translate duration
  khoảng thời gian chạy dịch (chuyển đổi)
  translate duration
  thời gian dịch
  translate phase
  pha dịch
  translate table
  bảng dịch
  dịch chuyển
  translate duration
  khoảng thời gian chạy dịch (chuyển đổi).
  gán
  thông dịch

  Kinh tế

  phiên dịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X