• /nau/

  Thông dụng

  Phó từ

  Bây giờ, lúc này, giờ đây, hiện nay, ngày nay
  just (even, but) now
  đúng lúc này; vừa mới xong, ngay vừa rồi
  Ngay bây giờ, ngay tức khắc, lập tức
  do it now!
  hãy làm cái đó ngay tức khắc!
  now or never
  ngay bây giờ hoặc không bao giờ hết
  Lúc ấy, lúc đó, lúc bấy giờ (trong lúc kể chuyện)
  he was now crossing the mountain
  lúc bấy giờ anh ta cũng đang vượt qua núi
  Trong tình trạng đó, trong hoàn cảnh ấy, trong tình thế ấy
  Nay, mà, vậy thì (ở đầu câu)
  now it was so dark that night
  mà đêm hôm đó trời tối lắm
  Hả, hãy... mà, nào; thế nào, này, hử
  now listen to me!
  này hãy nghe tôi mà!
  come now!
  này!, này!
  now then, what are you doing?
  cậu đang làm gì thế hử?
  no nonsense now
  thôi đừng nói bậy nào!

  Liên từ

  Bởi chưng, xét vì, vì rằng
  now (that) the weather is warmer, you can go out
  vì thời tiết đã ấm hơn, anh có thể ra đi

  Cấu trúc từ

  now..., now...
  khi thì..., khi thì.....
  they are now lazy , now hard-working
  lúc thì họ lười, lúc thì họ lại làm việc tích cực
  now and then/ now and again
  thỉnh thoảng
  now for sth/sb
  giờ thì đến lượt
  now for market information
  giờ thì đến thông tin về thị trường

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bây giờ, hiện nay
  before now
  trước đây;
  till now, up to now
  từ trước đến nay, cho đến hiện nay;
  just now
  vừa mới


  Kỹ thuật chung

  bây giờ
  hiện hành
  hiện tại
  hiện thời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X