• Danh từ giống đực

  Sự hòa hợp, sự hòa thuận
  Vivre en parfait accord avec ses voisins
  sống thật là hòa thuận với hàng xóm
  Sự ăn nhịp, sự khớp
  Accord entre la parole et l'action
  sự khớp giữa lời nói và việc làm
  Hiệp định; thỏa thuận
  Signer un accord préliminaire
  ký một hiệp định sơ bộ
  Accord de coopération entre deux Etats
  hiệp định hợp tác giữa hai nhà nước
  Conclure un accord commercial
  ký một hiệp định thương mại
  Accord de principe
  thỏa thuận về nguyên tắc
  Accord-cadre
  hiệp định khung
  Accords bilatéraux multilatéraux
  hiệp định song phương/đa phương
  Après plusieurs heures de discussions nous sommes arrivés à un accord
  sau nhiều giờ thảo luận, chúng tôi đã thỏa thuận được với nhau
  Ils se sont mis d'accord
  họ đã thỏa thuận với nhau
  Je ne suis pas d'accord
  tôi không đồng ý như vậy
  D'accord!
  đồng ý!
  Sans accord préalable
  không thoả thuận trước
  (âm nhạc) hợp âm
  (ngôn ngữ học) tương hợp
  Accord de temps
  sự tương hợp về thời gian
  Être d'accord avec quelqu'un sur quelque chose
  Tomber d'accord
  đi đến chỗ đồng ý; đồng ý với ai về điều gì
  Phản nghĩa Désaccord; brouille, conflit, discorde, discussion, mésentente, rupture; contraste, disparité, incompatibilité, opposition

  Đồng âm Accore, accort, acore

  D'un commun accord đồng lòng, nhất trí
  donner son accord
  đồng ý, chấp thuận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X