• Phó từ

  Bằng ấy, chừng ấy, bấy nhiêu
  J'en ai autant
  tôi cũng có bằng ấy
  Deux fois autant
  bằng hai chừng ấy
  autant autant
  bao nhiêu... bấy nhiêu
  Autant elle est belle autant il est laid
  �� cô ta đẹp bao nhiêu thì anh ta xấu bấy nhiêu
  autant de
  cũng chừng ấy, cũng bấy nhiêu
  J'ai autant de livres que vous
  �� anh có bao nhiêu sách thì tôi cũng có chừng ấy
  autant que
  (cũng) bằng, (cũng) như
  Aimons les autres autant que nous-mêmes
  bấy nhiêu
  Prenez autant que vous voudrez
  trong chừng mực mà
  Autant que je sache
  �� trong chừng mực mà tôi biết
  autant que possible
  càng nhiều càng hay
  d'autant
  được chừng nấy, được bấy nhiêu
  Payez un acompte vous diminuerez vos dettes d'autant
  �� trả một phần đi, anh sẽ bớt nợ đi được bấy nhiêu
  d'autant mieux que
  càng tốt hơn (nếu)
  d'autant plus
  hơn nữa; huống chi
  d'autant plus que
  càng hơn thế vì
  La chaleur était suffocante d'autant plus que la salle de réunion était pleine
  �� trời đã oi bức lại càng oi bức vì phòng họp chật ních người
  d'autant que
  vì lẽ rằng
  pour autant
  vì thế
  Il a fait un effort mais il n'a pas progressé pour autant
  �� nó có cố gắng, nhưng không vì thế mà nó tiến bộ
  pour autant que
  trong chừng mực mà
  autant en emporte le vent
  rồi cũng theo gió mà cuốn đi (lời hứa hão huyền)
  Phản nghĩa Moins, plus
  Đồng âm Autan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X