• Danh từ giống cái

  Màu, sắc
  Couleur claire
  màu nhạt
  Broyer des couleurs
  nghiền màu
  Màu sắc
  Couleur politique [[dun]] journal
  màu sắc chính trị của một tờ báo
  Couleur locale
  màu sắc địa phương
  Style sans couleurs
  lời văn không màu sắc
  (đánh bài) (đánh cờ) hoa (của con bài)
  Annoncer la couleur
  xướng hoa chủ bài
  ( số nhiều) màu huy hiệu; màu cờ; cờ
  Hisser les couleurs
  kéo cờ lên
  (thường số nhiều) sắc mặt, thần sắc
  Perdre ses couleurs
  tái mặt đi
  Changer de couleur
  biến sắc (mặt)
  annoncez la couleur
  (nghĩa bóng, thân mật) muốn nói gì thì nói đi
  en dire de toutes les couleurs sur [[quelquun]]
  nói xấu ai về mọi mặt
  en faire voir de toutes les couleurs à [[quelquun]]
  làm cho ai khốn khổ trăm chiều
  homme femme de couleur
  người da màu
  prendre couleur
  bắt đầu rõ chiều hướng
  [[Laffaire]] prend couleur
  �� việc bắt đầu rõ chiều hướng
  sous couleur de
  lấy cớ là
  voir tout couleur de rose
  quá lạc quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X