• Nội động từ

  Trượt
  Glisser sur le parquet bien ciré
  trượt trên sàn đánh xi kỹ
  Glisser sur la glace trượt
  (trên) băng
  Lướt, lướt qua
  La barque glisse sur l'eau
  thuyền lướt trên nước
  Des ombres qui glissent
  những bóng lướt qua
  Tuột
  Le verre glisse des mains
  cái cốc tuột ở tay xuống
  Le pouvoir glisse
  quyền bính tuột mất
  Trượt chân, sẩy chân
  Il glissa et s'étala par terre
  nó trượt chân và nằm sóng soài trên mặt đất
  Len lỏi, xiên qua; lẻn vào
  Le soleil glisse entre les feuilles
  ánh nắng xiên qua lá
  Il glisse dans la chambre
  nó lẻn vào phòng
  Thoáng qua, thoảng qua
  Un sourire qui glisse sur les lèvres
  một nụ cười thoáng qua trên môi
  Sượt qua; phớt qua
  L'éclat d'obus glissa sur son casque
  mảnh đạn pháo sượt qua mũ nó
  Il glisse sur les événements du jour
  nó phớt qua những sự việc xảy ra trong ngày
  Chuyển dần sang
  Il glisse d'un fait à un autre
  nó chuyển dần từ việc này sang việc khác
  se laisser glisser
  (thông tục) chết

  Ngoại động từ

  Giúi vào, tuồn vào
  Glisser une friandise dans la main
  giúi quà vào tay
  Rỉ tai
  Glisser quelques mots
  rỉ tai vào lời
  Phản nghĩa Approfondir, appuyer, enfoncer, frotter, insister

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X