• Danh từ giống cái

  Sự truyền
  Transmission spectrale
  sự truyền phổ
  Transmission des télémesures
  sự truyền số liệu viễn trắc
  Transmission du son
  sự truyền âm
  Transmission du mouvement
  sự truyền chuyển động
  Transmission régulière
  sự truyền động đều đặn
  Transmission rigide
  sự truyền động cứng
  Transmission à angle
  sự truyền dẫn không thẳng hàng, sự truyền động góc
  Transmission à arbre creux
  sự truyền động bằng trục rỗng
  Transmission par articulation
  sự truyền động bằng khớp quay
  Transmission par biellettes
  sự truyền dẫn bằng thanh truyền nhỏ
  Transmission par courroies
  sự truyền động bằng cu-roa
  Transmission à cardans
  sự truyền động bằng khớp cac đăng
  Transmission par crémaillère
  sự truyền động bằng thanh răng
  Transmission par pignon et crémaillère
  sự truyền động bằng pi-nhông và thanh răng
  Transmission funiculaire
  sự truyền động bằng dây cáp kéo
  Transmission bilatérale à engrenages
  sự truyền dẫn bằng bánh răng hai bên
  Transmission par roues dentées
  sự truyền động bánh răng
  Transmission thermique
  sự truyền nhiệt
  Transmission de chaleur par radiation
  sự truyền nhiệt bằng chiếu xạ
  Transmission diffuse
  sự truyền dẫn khuếch tán
  Transmission dirigée
  sự truyền có hướng
  Transmission par fil
  sự truyền phát hữu tuyến
  Transmission à ondes courtes
  sự truyền sóng ngắn
  Transmission positive transmission négative
  sự truyền bằng biến điệu dương (truyền hình) /sự truyền bằng biến điệu âm
  Transmission multiple
  sự truyền động nhiều trục
  Transmission par manivelle
  sự truyền động bằng tay quay
  Transmission à double courant
  sự truyền bằng dòng điện kép
  Transmission de fac-similés
  sự truyền ảnh điện báo, sự chuyển fac
  Transmission des images par télégraphie sans fil
  sự truyền hình ảnh bằng vô tuyến điện báo
  Transmission à intensité constante
  sự truyền với cường độ (dòng điện) không đổi
  Transmission à potentiel constant
  sự truyền điện thế không đổi
  Transmission à vitesse variable
  sự truyền động tốc độ thay đổi
  Transmission à friction
  sự truyền động ma sát
  Transmission par plateaux à friction
  sự truyền động bằng đĩa ma sát
  Transmission par vis et écrou
  sự truyền động bằng vít và đai ốc, sự truyền động xoắn
  Transmission d'une maladie
  sự truyền một bệnh
  Transmission d'un ordre
  sự truyền một lệnh
  Sự chuyển
  Transmission des pouvoirs
  sự chuyển quyền hành
  (cơ khí, cơ học) sự truyền động, bộ phận truyền động, bộ truyền động
  ( số nhiều) quân chủng thông tin liên lạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X