• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  frequency modulation
  biến điệu tần số
  frequency modulation (FM)
  biến điệu tần số-FM
  Frequency Modulation (FM)
  ghi biến điệu tần số
  frequency modulation recording
  hệ thống biến điệu tần số
  frequency modulation system
  hồi tiếp điều tần
  Frequency Modulation Feedback (FMFB)
  Khóa dịch cực tiểu Gauxơ-điều tần
  Gaussian Minimum Shift Keying Frequency Modulation (GMSK-FM)
  sóng biến điệu tần số
  frequency modulation wave
  sự ghi điều tần cải tiến
  modified frequency modulation recording
  sự hóa điều tần cải tiến
  modified frequency modulation encoding
  sự điều tần
  FM (frequencymodulation)
  sự điều tần
  FM frequency modulation
  sự điều tần
  frequency modulation (FM)
  sự điều tần cải tiến
  MFM (modifiedfrequency modulation)
  sự điều tần cải tiến
  modified frequency modulation (MFM)
  sự điều tần
  residual frequency modulation
  sự điều tần ngẫu nhiên
  incidental frequency modulation
  sự điều tần sửa đổi
  MFM (modifiedfrequency modulation)
  sự điều tần sửa đổi
  modified frequency modulation (MFM)
  sự điều tần trực tiếp
  direct frequency modulation
  sự điều tần được kiểm soát
  tamed frequency modulation
  điều biên/điều tần
  AM/FM (amplitudemodulation/frequency modulation)
  điều biên/điều tần
  amplitude modulation/frequency modulation (AM/FM)
  điều tần dạng đường bao
  Envelope Shaped Frequency Modulation (ESFM)
  điều tần dải hẹp
  narrow-band frequency modulation
  điều tần dải hẹp thích ứng
  Adaptive Narrow Band Frequency Modulation (ANBFM)
  điều tần giải hẹp
  NBFM (narrow-band frequency modulation)
  điều tần kiểu mới
  Modified Frequency Modulation (MFM)
  điều tần nén giãn
  Companded Frequency Modulation (CFM)
  điều tần sóng mang phụ
  Sub-Carrier Frequency Modulation (SCFM)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X