• Thông dụng

  Danh từ.
  Old man-servant
  Beadle, verger

  Động từ, tính từ

  (To be) worth the trouble, to compensate, to meet one's wish
  thu hoạch nhiều thứ vậy cũng công cày cấy
  such a high yield is worth our ploughing and transplanting
  Vinh hoa lúc phong trần
  Honours and glory compensate for past vicissitudes
  thành công như vậy cũng lòng ước mong
  such a success met out expectations
  chửi cho ghét
  to call somebody names to give vent to one's dislike
  lâu không gặp nói chuyện suốt đêm cho
  after that long separation, they spent a whole night talking in compensation
  đó một việc làm chẳng công
  it is not a worth-while job

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X