• Thông dụng

  Newsprint.

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  advice

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  advice (s)
  giấy báo bốc hàng
  advice (s) of shipment
  giấy báo gửi hàng
  advice (s) note

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  advice note
  announcement
  Announcement of matriculation
  Giấy báo trúng tuyển vào đại học


  letter of advice
  letter of notice
  memorandum
  giấy báo phân phối
  distribution memorandum
  giấy báo đã được trả nợ
  memorandum of satisfaction
  notice
  giấy báo bãi ước (thuê mướn)
  notice of to quit
  giấy báo bãi ước (thuê mướn)
  notice to quit
  giấy báo gởi hàng
  notice of shipment goods
  giấy báo hàng đến
  arrival notice
  giấy báo không chuyển phát được
  notice of non-delivery
  giấy báo nhận
  notice of delivery
  giấy báo nhận
  notice of receipt
  giấy báo nhận (thư, điện báo)
  notice of delivery
  giấy báo nộp thuế
  notice of assessment to tax
  giấy báo nộp thuế
  notice of tax payment
  giấy báo rút tiền
  withdrawal notice
  giấy báo sang tên
  notice of transfer
  giấy báo tàu cập bến
  arrival notice
  giấy báo thứ phẩm sứt mẻ
  notice of defective products
  giấy báo thuế
  notice of assessment
  giấy báo trả tiền
  notice of payment
  giấy báo triệu tập (cuộc họp)
  notice of a meeting
  giấy báo từ chối nhận trả
  notice of dishonour
  giấy báo từ chối thanh toán
  notice of dishonour
  giấy báo từ chối trả tiền
  notice of protest
  giấy báo vận phí
  freight notice
  thông báo (giấy báo) giao hàng
  delivery notice
  shop order

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X