• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  combustion limits

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  commercial elastic limit
  elastic limit
  liquid limit
  giới hạn chảy của đất
  soil liquid limit
  thiết bị định giới hạn chảy lỏng
  mechanical liquid limit device
  đất chảy dẻo ( trạng thái gần giới hạn chảy)
  quasi-liquid soil (instate near the liquid limit)
  point of fluidity
  proof stress
  yield limit
  giới hạn chảy dưới
  lower yield limit
  giới hạn chảy tĩnh
  static yield limit
  yield point
  biến dạng tại giới hạn chảy
  yield (-point) strain
  giới hạn chảy của thép dự ứng lực
  yield point stress of prestressing steel
  giới hạn chảy dẻo liên tục
  repeated yield point
  giới hạn chảy dưới
  lower yield point
  giới hạn chảy khi kéo
  tensile yield point
  giới hạn chảy khi nén
  compressive yield point
  giới hạn chảy khi uốn
  bending yield point
  giới hạn chảy nén
  crushing yield point
  giới hạn chảy rệt
  sharp yield point
  giới hạn chảy trên
  upper yield point
  yield strength
  cốt thép giới hạn chảy cao
  high yield strength reinforcement
  giới hạn chảy quy ước
  offset yield strength
  yield stress
  giới hạn chảy trên
  upper yield stress
  yielding point

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X