• Thông dụng

  Danh từ
  waterfall, falls
  Động từ
  to die
  to pretext

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  avalanche
  bộ dao động kiểu thác
  avalanche oscillator
  hiệu ứng thác
  avalanche effect
  kiểu thác
  avalanche-like
  quang diode kiểu thác
  avalanche photodiode
  quang điốt thác gecmani
  germanium avalanche photodiode
  quang điot thác silic
  silicon avalanche diode
  sự đánh thủng kiểu thác
  avalanche breakdown
  thác bụi núi lửa
  powdery avalanche
  thác Townsend
  Townsend avalanche
  thác tro nòng
  hot avalanche
  tranzito kiểu thác
  avalanche transistor
  tranzito MOS kiểu phun thác cổng di động
  Floating Gate Avalanche Injection MOS Transistor (FAMOST)
  tranzito thác () điều khiển bằng lớp mặt
  surface controlled avalanche transistor
  tranzito thác
  avalanche transistor
  trở kháng kiểu thác
  avalanche impedance
  đánh thủng kiểu thác
  avalanche breakdown
  đetectơ bức xạ kiểu thác
  avalanche photodetector
  đetectơ kiểu thác
  avalanche detector
  đi-ốt kiểu thác
  avalanche diode
  đi-ốt quang kiểu thác
  avalanche photodiode
  đi-ốt quang điện thác
  Avalanche Photo-diode (APD)
  đi-ốt thác
  avalanche diode
  đi-ốt thác silic
  silicon avalanche diode
  đi-ốt thác vượt quãng
  impact avalanche and transit time diode (IMPATTdiode)
  đi-ốt thời gian vượt quãng thác bẫy plasma
  trapped plasma avalanche time transit diode
  đi-ốt va chạm thác quá độ thời gian
  impact avalanche and transit time diode (IMPATTdiode)
  điện áp thác
  avalanche voltage
  cataract
  rapid
  water fall

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X