• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (19:13, ngày 3 tháng 6 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 5: Dòng 5:
  =====Vật kỳ diệu, vật tuyệt diệu, kỳ công=====
  =====Vật kỳ diệu, vật tuyệt diệu, kỳ công=====
  -
  ::[[the]] [[marvels]] [[of]] [[science]]
  +
  ::[[the]] [[marvel]]s [[of]] [[science]]
  ::những kỳ công của khoa học
  ::những kỳ công của khoa học

  Hiện nay

  /´ma:vəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật kỳ diệu, vật tuyệt diệu, kỳ công
  the marvels of science
  những kỳ công của khoa học
  Người kỳ dị, người kỳ lạ, người khác thường
  a marvel of patience
  một người kiên nhẫn khác thường

  Nội động từ

  Ngạc nhiên, kinh ngạc, lấy làm lạ
  to marvel at someone's boldness
  kinh ngạc trước sự táo bạo của ai
  Tự hỏi
  I marvel how you can do it
  tôi tự hỏi anh có thể làm cái đó bằng cách nào

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.
  Wonder (at), gape (at), be awed or amazed (by), be agog orastonished (at), gape (at): We marvelled at the way the homingpigeons found their way home.
  N.
  Wonder, miracle, phenomenon: Tammy was a marvel atfixing electrical equipment.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  A wonderful thing.
  (foll. by of) a wonderfulexample of (a quality).
  V.intr. (marvelled, marvelling; USmarveled, marveling) literary 1 (foll. by at, or that + clause)feel surprise or wonder.
  (foll. by how, why, etc. + clause)wonder.
  Marvel of Peru a showy garden plant, Mirabilis jalapa,with flowers opening in the afternoon.
  Marveller n. [ME f.OF merveille, merveiller f. LL mirabilia neut. pl. of Lmirabilis f. mirari wonder at: see MIRACLE]

  Tham khảo chung

  • marvel : National Weather Service
  • marvel : Corporateinformation

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật kỳ diệu, vật tuyệt diệu, kỳ công
  the marvels of science
  những kỳ công của khoa học
  Người kỳ dị, người kỳ lạ, người khác thường
  a marvel of patience
  một người kiên nhẫn khác thường

  Nội động từ

  Ngạc nhiên, kinh ngạc, lấy làm lạ
  to marvel at someone's boldness
  kinh ngạc trước sự táo bạo của ai
  Tự hỏi
  I marvel how you can do it
  tôi tự hỏi anh có thể làm cái đó bằng cách nào


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X