• /sen'seiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cảm giác (đối với cơ thể)
  a sensation of warmth
  cảm giác ấm áp
  to have a sensation of giddiness
  cảm thấy chóng mặt
  Cảm giác (đối với hoàn cảnh bên ngoài)
  I had the sensation that I was being watched
  tôi có cảm giác là đang bị theo dõi
  Khả năng cảm thụ thông qua xúc giác
  lose all sensation in one's legs
  mất hết cảm giác ở chân
  Sự xúc động mạnh; sự làm quần chúng xúc động mạnh, tin giật gân
  to make (create, cause) sensation
  gây một sự náo động, làm mọi người xúc động mạnh mẽ
  a three-days' sensation
  một vấn đề làm náo động ba ngày liền

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vụ náo động

  Y học

  cảm giác
  delayed sensation
  cảm giác chậm trễ
  dermal sensation
  cảm giác da
  general sensation
  cảm giác thân
  guostic sensation
  cảm giác nhận thức
  internal sensation
  nội cảm giác
  radiatiry sensation
  cảm giác tỏa
  referred sensation
  cảm giác lạc vị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X