• /foukl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (vật lý), (toán học) tiêu
  focal axis
  trục tiêu
  focal distance (length)
  tiêu cự
  Trung tâm, trọng tâm
  to be the focal point of one's thinking
  là điểm mình tập trung mọi ý nghĩ vào

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tiêu điểm
  alert focal point
  tiêu điểm báo động
  default focal point
  tiêu điểm mặc định
  management services focal point
  tiêu điểm các dịch vụ quản lý
  MSFP (managementservices focal point)
  tiêu điểm các dịch vụ quản lý
  problem management focal point
  tiêu điểm quản lý sự cố
  secondary focal point
  tiêu điểm thứ cấp

  Y học

  thuộc ổ
  thuộc tiêu điểm

  Điện lạnh

  tiêu (cự)
  rear focal length
  tiêu cự đuôi
  rear focal length
  tiêu cự sau

  Kỹ thuật chung

  tiêu
  alert focal point
  tiêu điểm báo động
  default focal point
  tiêu điểm mặc định
  focal aperture
  khẩu độ tiêu cự
  focal chord
  dây tiêu
  focal circle
  vòng tròn tiêu
  focal conic
  conic tiêu
  focal conic (ofa quadric)
  conic tiêu
  focal coordinates
  tọa độ tiêu
  focal curve
  đường tiêu
  focal distance
  tiêu cự
  focal distance (fromthe center)
  khoảng tiêu
  focal ellipse
  elip tiêu
  focal hyperbola
  hipebon tiêu
  focal interval
  khoảng tiêu
  focal involution
  phép đối hợp tiêu
  focal length
  khoảng cách tiêu điểm
  Focal length to Diameter of an antenna (F/D)
  tỷ số tiêu cự trên đường kính (của một anten)
  focal line
  đường tiêu
  focal net of a congruence
  lưới tiêu của một đoàn
  focal parabola
  parabôn tiêu
  focal plane
  mặt tiêu
  focal plane
  mặt phẳng tiêu
  focal plane
  mặt phẳng tiêu điểm
  focal plane shutter
  cửa sập ở mặt phẳng tiêu
  focal point feed
  sự cung cấp tại tiêu điểm
  focal point feed
  sự tiếp dưỡng tại tiêu điểm
  focal point method
  phương pháp tiêu cự mômen
  focal point method
  phương pháp tiêu điểm
  focal radius
  bán kính tiêu
  focal region of antenna
  vùng tiêu điểm của anten
  focal spot
  vết điều tiêu
  focal spot
  vết tiêu
  focal surface
  mặt tiêu
  focal surface
  tiêu diện
  focal system
  hệ có tiêu điểm
  focal-fed antenna
  ăng ten cấp dưỡng tiêu điểm
  front focal plane
  mặt phẳng tiêu trước
  management services focal point
  tiêu điểm các dịch vụ quản lý
  MSFP (managementservices focal point)
  tiêu điểm các dịch vụ quản lý
  multi-focal (MF)
  nhiều tiêu điểm
  primary focal point
  tiêu điểm chính
  problem management focal point
  tiêu điểm quản lý sự cố
  rear focal length
  tiêu cự đuôi
  rear focal length
  tiêu cự sau
  rear focal plane
  mặt phẳng tiêu sau
  rotational symmetry about the focal axis
  sự đối xứng quay quanh trục tiêu
  rotational symmetry about the focal axis
  sự đối xứng xoay quanh trục tiêu
  rotational symmetry about the focal axis
  tính đối xứng quay quanh trục tiêu
  rotational symmetry about the focal axis
  tính đối xứng xoay quanh trục tiêu
  sagittal focal line
  đường tiêu đối xứng dọc
  sagittal focal line
  tiêu hình xích đạo
  secondary focal point
  tiêu điểm thứ cấp
  variable focal length
  tiêu cự thay đổi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  central , important , main , nucleus , principal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X