• Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc về kích thước, thuộc về kích cỡ
  (toán học) (thuộc) thứ nguyên
  dimensional analysis
  phân tích thứ nguyên
  dimensional unit
  đơn vị thứ nguyên

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) có kích thước, có thứ nguyên, (thuộc)chiều

  Toán & tin

  chiều
  finite dimensional space
  không gian hữu hạn chiều
  four dimensional geometry
  hình học bốn chiều
  four-dimensional space
  không gian bốn chiều
  one-dimensional array
  mảng một chiều
  one-dimensional compression
  biến dạng một chiều
  one-dimensional compression
  sự nén một chiều
  one-dimensional fundamental form
  dạng cơ bản một chiều
  one-dimensional language
  ngôn ngữ một chiều
  one-dimensional lattice
  mạng một chiều
  one-dimensional strain
  biến dạng một chiều
  three dimensional
  ba chiều (3D)
  three dimensional doublet
  nhị tử ba chiều
  three-dimensional
  3 chiều
  three-dimensional array
  mảng ba chiều
  three-dimensional display system
  hệ thống hiển thị ba chiều
  three-dimensional fundamental form
  dạng cơ bản ba chiều
  three-dimensional graph
  đồ thị ba chiều
  three-dimensional graphics
  đồ họa ba chiều
  three-dimensional model
  mô hình ba chiều
  three-dimensional module
  môđun ba chiều
  two dimensional fast Fourier transform
  phép biến đổi nhanh Fourier hai chiều
  two-dimensional array
  mảng hai chiều
  two-dimensional field
  trường hai chiều
  two-dimensional hologram
  ảnh toàn ký hai chiều
  two-dimensional image
  ảnh hai chiều
  two-dimensional model
  mô hình hai chiều
  two-dimensional module
  môđun hai chiều
  two-dimensional shock
  kích động hai chiều
  two-dimensional storage
  bộ nhớ hai chiều

  Xây dựng

  có kích thước

  Kỹ thuật chung

  thứ nguyên
  dimensional analysis
  phân tích thứ nguyên
  dimensional crossover
  chuyển thứ nguyên
  dimensional equation
  phương trình thứ nguyên
  dimensional formula
  công thức thứ nguyên
  dimensional number
  chỉ số thứ nguyên
  dimensional unit
  đơn vị thứ nguyên
  non-dimensional
  không thứ nguyên
  non-dimensional coefficient
  hệ số không thứ nguyên
  three-dimensional
  có ba thứ nguyên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X