• /dʤi'ɔmitri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hình học

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  hình (học)
  Minkowski geometry
  hình học Minkowski
  Riemann geometry
  hình học Riemann

  Kỹ thuật chung

  hình dạng
  fin geometry
  hình dạng cánh
  geometry factor
  hệ số hình dạng
  geometry of glide
  hình dạng mặt trượt
  steering geometry
  hình dạng cơ cấu lái
  surface geometry meter
  máy đo hình dạng bề mặt
  variable geometry (VG)
  hình dạng thay đổi
  variable-geometry skirt
  rìa hình dạng thay đổi
  hình học
  absolute geometry
  hình học tuyệt đối
  affine differential geometry
  hình học vi phân affin
  affine differential geometry
  hình học vi phân afin
  affine geometry
  hình học affin
  affine geometry
  hình học afin
  algebraic geometry
  hình học đại số
  analytic geometry
  hình học giải tích
  bases of geometry
  cơ sở hình học
  Cartesian geometry
  hình học Đề-các-tơ
  Co-ordinate Geometry (ProgrammingLanguage) (COGO)
  Hình học tọa độ (Ngôn ngữ lập trình)
  COGO (coordinategeometry)
  hình học tọa độ
  complex geometry
  hình học phức
  constructive solid geometry (CSG)
  hình học không gian kết cấu
  coordinate geometry
  hình học tọa độ
  descriptive geometry
  hình học họa hình
  descriptive geometry language (DG/L)
  ngôn ngữ hình học mô tả
  DGL (descriptivegeometry language)
  ngôn ngữ hình học mô tả
  differential geometry
  hình học vi phân
  discrete geometry
  hình học rời rạc
  double elliptic geometry
  hình học song eliptic
  double elliptic geometry
  hình học song elliptic
  elementary geometry
  hình học sơ cấp
  elliptic (al) geometry
  hình học elliptic
  elliptic parabolic geometry
  hình học parabolic eliptic
  elliptic parabolic geometry
  hình học parabolic elliptic
  elliptical geometry
  hình học eliptic
  equiaffine geometry
  hình học đẳng affin
  equiaffine geometry
  hình học đẳng afin
  equiform geometry
  hình học đẳng dạng
  Euclidean geometry
  hình học Euclid
  Euclidean geometry
  hình học Ơclit
  finite geometry
  hình học hữu hạn
  foundation of geometry
  cơ sở hình học
  four dimensional geometry
  hình học bốn chiều
  fractal geometry
  hình học fractan
  geometry construction
  vẽ hình học
  geometry factor
  hệ số hình học
  geometry of irradiation
  hình học chiếu xạ
  geometry of numbers
  hình học các số
  geometry of paths
  hình học các đường
  geometry of position
  hình học vị trí
  geometry of the circle
  hình học vòng tròn
  geometry of the sphere
  hình học mặt cầu
  geometry of three dimensions
  hình học ba chiều
  geometry, plane
  hình học phẳng
  high geometry
  hình học cao cấp
  hyperbolic geometry
  hình học hipebolic
  hyperbolic geometry
  hình học hiperbolic
  hyperbolic geometry
  hình học hypebolic
  hyperbolic metric geometry
  hình học metric hipebolic
  hyperbolic metric geometry
  hình học metric hiperbolic
  infinitesimal geometry
  hình học vi phân
  inversion geometry
  hình học nghịch đảo
  Lobachevskian geometry
  hình học Lobachevski
  Lobachevskian geometry
  hình học Lobasepxki
  metric differential geometry
  hình học vi phân metric
  metric geometry
  hình học metric
  metrical geometry
  hình học metric
  Minkowski geometry
  hình học Minkowski
  Minkowskian geometry
  hình học Minkopxki
  Minkowskian geometry
  hình học Minkowski
  modern geometry
  hình học hiện đại
  network geometry
  hình học lưới
  non-Euclidean geometry
  hình học Ơclit
  non-euclidean geometry
  hình học phi Euclid
  parabolic geometry
  hình học parabolic
  parabolic metric geometry
  hình học metric parabolic
  perspective geometry
  hình học phối cảnh
  plane geometry
  hình học phẳng
  point geometry
  hình học điểm
  polymetric geometry
  hình học đa metric
  probabilistic geometry
  hình học xác suất
  projective differential geometry
  hình học vi phân xạ ảnh
  projective geometry
  hình học xạ ảnh
  quasielliptic geometry
  hình học tựa eliptic
  quasielliptic geometry
  hình học tựa elliptic
  real geometry
  hình học thực
  Riemann geometry
  hình học Riemann
  Riemannian geometry
  hình học Riemann
  separation by geometry
  sự tách bằng hình học
  solid geometry
  hình học không gian
  solid geometry
  hình học lập thể
  solid geometry
  hình học nổi
  solid geometry
  hình học tập thể
  spherical geometry
  hình học cầu
  steering geometry
  hình học cơ cấu lái
  symplectic geometry
  hình học ngẫu đối
  synthetic projective geometry
  hình học xạ ảnh tổng hợp
  synthetical geometry
  hình học tổng hợp
  unbounded geometry
  hình học không bị chặn
  unbounded geometry
  hình học không giới nội
  hình học phẳng
  dạng ngoài
  môn hình học

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  hình học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X