• /ri´tri:vl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lấy lại, sự thu hồi, sự tìm và mang (thú, chim bắn được) về
  Sự phục hồi, sự xây dựng lại (cơ nghiệp)
  the retrieval of one's fortunes
  sự xây dựng lại được cơ nghiệp
  Sự bồi thường (tổn thất); sự sửa chữa (lỗi)
  beyond retrieval
  mất không thể bù lại được
  ( + from) sự cứu thoát khỏi
  a retrieval from certain death
  sự cứu thoát khỏi một cái chết chắc chắn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự truy tìm
  false retrieval
  sự truy tìm sai
  file retrieval
  sự truy tìm tập tin
  information retrieval (IR)
  sự truy tìm thông tin
  IR (informationretrieval)
  sự truy tìm thông tin
  legal retrieval
  sự truy tìm hợp pháp
  message retrieval
  sự truy tìm thông báo
  SIR (sessioninformation retrieval)
  sự truy tìm thông tin giao tiếp

  Xây dựng

  khóa mã tìm
  sự truy hồi

  Kỹ thuật chung

  sự phục hồi
  sự thu hồi
  sự tìm kiếm
  block retrieval
  sự tim kiếm khối
  call retrieval
  sự tìm kiếm qua gọi
  false retrieval
  sự tìm kiếm giả
  information retrieval
  sự tìm kiếm thông tin
  information retrieval (IR)
  sự tìm kiếm thông tin
  message retrieval
  sự tìm kiếm thông báo
  retrieval of stored call contents
  sự tìm kiếm tin tức lưu trữ
  text retrieval
  sự tìm kiếm văn bản
  tìm kiếm

  Giải thích VN: Tất cả các thủ tục liên quan đến việc tìm kiếm, tóm tắt, tổ chức, hiển thị hoặc in ra thông tin từ một hệ máy tính dưới dạng hữu ích cho người dùng.

  ambiguous retrieval
  tìm kiếm mơ hồ
  ambiguous retrieval
  tìm kiếm nhập nhằng
  ambiguous search/ambiguous retrieval
  tìm kiếm nhập nhằng
  block retrieval
  sự tim kiếm khối
  call retrieval
  sự tìm kiếm qua gọi
  false retrieval
  sự tìm kiếm giả
  false retrieval
  tìm kiếm giả
  information retrieval
  sự tìm kiếm thông tin
  information retrieval (IR)
  sự tìm kiếm thông tin
  information retrieval (IR)
  tìm kiếm thông tin
  information retrieval center
  trung tâm tìm kiếm thông tin
  information retrieval language
  ngôn ngữ tìm kiếm thông tin
  information retrieval system
  hệ tìm kiếm thông tin
  message retrieval
  sự tìm kiếm thông báo
  reference retrieval system
  hệ tìm kiếm chuẩn
  retrieval code
  mã tìm kiếm
  retrieval command
  lệnh tìm kiếm
  retrieval function
  chức năng tìm kiếm
  retrieval of stored call contents
  sự tìm kiếm tin tức lưu trữ
  retrieval prescription
  lệnh tìm kiếm
  retrieval service
  dịch vụ tìm kiếm
  retrieval system
  hệ tìm kiếm
  retrieval time
  thời gian tìm kiếm
  text retrieval
  sự tìm kiếm văn bản
  truy tìm

  Giải thích VN: Tất cả các thủ tục liên quan đến việc tìm kiếm, tóm tắt, tổ chức, hiển thị hoặc in ra thông tin từ một hệ máy tính dưới dạng hữu ích cho người dùng.

  associative retrieval
  truy tìm kiểu liên tưởng
  bibliographic retrieval service
  dịch vụ truy tìm thư mục
  CAR (computer-aided retrieval)
  sự truy tìm bằng máy tính
  CAR (computer-assisted retrieval)
  sự truy tìm bằng máy tính
  Clearing house for Networked Information Discovery and Retrieval (CNIDR)
  clearinghouse để truy tìm và phục hồi thông tin nối mạng
  computer aided retrieval
  truy tìm bằng máy tính
  computer-aided retrieval (CAR)
  sự truy tìm bằng máy tính
  false retrieval
  sự truy tìm sai
  false retrieval
  truy tìm lỗi sai
  file retrieval
  sự truy tìm tập tin
  GIRL (graphinformation retrieval language)
  ngôn ngữ truy tìm thông tin đồ thị
  information retrieval
  truy tìm thông tin
  information retrieval (IR)
  sự truy tìm thông tin
  information retrieval center (IRC)
  trung tâm truy tìm thông tin
  information retrieval system
  hệ thống truy tìm thông tin
  information storage and retrieval (ISR)
  sự lưu trữ và truy tìm thông tin
  Internet Information Retrieval Guide (IIRG)
  Hướng dẫn truy tìm thông tin Internet
  IR (informationretrieval)
  sự truy tìm thông tin
  IRC (informationretrieval center)
  trung tâm truy tìm thông tin
  ISR (informationstorage and retrieval)
  sự lưu trữ và truy tìm thông tin
  Knowledge Retrieval System (KRS)
  hệ thống truy tìm kiến thức
  legal retrieval
  sự truy tìm hợp pháp
  message retrieval
  sự truy tìm thông báo
  Network Information Retrieval (NIR)
  truy tìm thông tin mạng
  online information retrieval
  truy tìm thông tin trực tuyến
  Online Retrieval Interface (ORI)
  giao diện truy tìm trực tuyến
  OSAR (objectstorage and retrieval)
  sự lưu trữ và truy tìm đối tượng
  retrieval code
  mã truy tìm
  retrieval command
  lệnh truy tìm
  retrieval engine
  máy truy tìm
  retrieval function
  chức năng truy tìm
  Retrieval of Calling Line Directory Number (RCLDN)
  truy tìm số danh bạ đường dây chủ gọi
  retrieval port
  cổng truy tìm
  retrieval system
  hệ thống truy tìm
  retrieval time
  thời gian truy tìm
  SIR (sessioninformation retrieval)
  sự truy tìm thông tin giao tiếp
  STAIRSl (storageand information retrieval system)
  hệ thống lưu trữ và truy tìm thông tin

  Kinh tế

  sự truy cứu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X