• (đổi hướng từ Increments)
  //'inkrimənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lớn lên (của cây cối); độ lớn lên
  Tiền lãi, tiền lời
  (toán học) lượng gia, số gia
  increment of a function
  lượng gia của một hàm

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự tăng, số gia, lượng gia

  Hóa học & vật liệu

  số lãi

  Xây dựng

  khoản tăng gia cố
  sự tăng gia cố
  tăng dần

  Điện lạnh

  gia lượng
  logarithmic increment
  gia lượng loga

  Kỹ thuật chung

  lương tăng
  deformation increment
  lượng tăng biến dạng
  displacement increment
  lượng tăng chuyển vị
  increment size
  lượng tăng
  increment/decrement counter
  ống đếm lượng tăng/lượng giảm
  load increment
  lượng tăng tải trọng
  stress increment
  lượng tăng ứng lực
  lượng tăng
  deformation increment
  lượng tăng biến dạng
  displacement increment
  lượng tăng chuyển vị
  increment/decrement counter
  ống đếm lượng tăng/lượng giảm
  load increment
  lượng tăng tải trọng
  stress increment
  lượng tăng ứng lực
  độ lớn
  lượng gia
  independent increment
  lượng gia độc lập
  logarithmic increment
  lượng gia lôgarit
  gia số
  gia tăng
  basic increment
  độ gia tăng cơ sở
  increment (vs)
  giá trị gia tăng
  increment (vs)
  số gia tăng
  salary increment
  sự gia tăng (chu kỳ) lương bổng
  velocity increment
  sự giă tăng tốc độ
  số gia
  số tăng
  sự lớn lên
  sự tăng lên
  tiền lãi

  Kinh tế

  số gia
  số tăng
  sự tăng lên
  sự tăng trị (giá đất)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  decrease , loss

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X