• /ˈsæləri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiền lương
  to draw one's salary
  lĩnh lương

  Ngoại động từ

  Trả lương

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) tiền lương

  Kỹ thuật chung

  lương
  accrued salary
  lương bổng phát, trả
  average salary
  tiền lương trung bình
  basic salary scales (ofstaff)
  mức lương bổng cơ bản
  commencing rate of salary
  mức lương khởi đầu
  daily salary
  lương công nhật
  entrance salary
  lương bắt đầu
  net base salary
  lương cơ bản có bảo hiểm
  salary advance
  tiền trả trước (cho) lương bổng
  salary and expense
  lương và chi phí
  salary and related allowances
  lương bổng và tiền (bồi hoàn trợ cấp)
  salary increment
  sự gia tăng (chu kỳ) lương bổng
  salary per annual
  lương bổng hàng năm
  salary range
  mức lương bổng
  salary range
  tầm lương bổng
  salary scale
  mức lương bổng
  salary supplements
  lương bổng phụ trội
  salary survey
  điều tra lương bổng
  salary survey
  thẩm vấn lương bổng
  salary survey
  thăm dò lương bổng
  mức lương
  basic salary scales (ofstaff)
  mức lương bổng cơ bản
  commencing rate of salary
  mức lương khởi đầu
  salary range
  mức lương bổng
  salary scale
  mức lương bổng
  tiền công
  average salary
  tiền công trung bình
  salary differential
  tiền công phụ

  Kinh tế

  tiền lương
  annual guaranteed salary
  tiền lương bảo đảm hàng năm
  gross salary
  tiền lương gộp
  gross salary
  tổng thu nhập tiền lương
  gross salary
  tổng tiền lương
  net salary
  tiền lương ròng
  premium salary package
  tiền lương đặc biệt
  regular salary
  tiền lương cố định
  retroactive salary increase
  sự truy cấp tiền lương
  retroactive salary increase
  truy lãnh tiền lương
  salary administration
  quản trị tiền lương
  salary advance
  sự tạm ứng tiền lương
  salary advance
  tiền lương ứng trước
  salary advance voucher
  phiếu tạm ứng tiền lương
  salary and related allowances
  tiền lương và các khoản trợ cấp khác
  salary base
  cơ sở tiền lương
  salary bracket
  nhóm (tiền) lương
  salary changes
  sự thay đổi tiền lương
  salary differential
  sai biệt tiền lương
  salary no object
  tiền lương không phân biệt, như nhau
  salary package
  tiền lương trọn gói
  salary rate
  báo cáo dự trù tiền lương
  salary scheme
  chế độ tiền lương
  salary structure
  cơ cấu tiền lương
  taxable salary
  tiền lương chịu thuế
  wage and salary structure
  cơ cấu tiền lương
  trả lương cho

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  debt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X